เครือข่ายแรงงาน  คือ  ผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มีความสุขในการทำงาน และวิธีการสร้างความสุขในการทำงาน

การพูดที่ดีเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพในการทำงาน และจะบังเกิดผลดีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2549  ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับเครือข่ายแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  102  คน

บทความครั้งหน้ามาติดตามกันนะครับ ว่าบทบาทของเครือข่ายแรงงาน  ในบทบาทวิทยากรจะเป็นอย่างไร 

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน