สำนักงบฯ เตรียมใช้เกณฑ์งบปี 49 ก่อน หลังออก พ.ร.บ.ใหม่ไม่ทัน

สำนักงบฯ เตรียมใช้เกณฑ์งบปี 49 ก่อน หลังออก พ.ร.บ.ใหม่ไม่ทัน
สำนักงบประมาณเตรียมใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบปีงบ 49 ไปก่อน หลัง พ.ร.บ.งบปีงบ 50 ประกาศใช้ไม่ทัน โดยให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงบประมาณ และเมื่อ      พ.ร.บ.งบประมาณปี 2550 มีผลบังคับใช้แล้ว ให้หักออกจากรายจ่ายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2550 รายงานข่าวจากสำนักงบประมาณ แจ้งว่า เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคมนี้         ทำให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549      อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550   สำนักงบประมาณจึงออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ซึ่งงบประมาณรายจ่าย              ที่จะนำมาใช้จ่ายต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณและรายการตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2549 และค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและประเทศต้องเป็นไปตามจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับระยะเวลา  ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550 จนถึงวันประกาศใช้บังคับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 โดยประมาณการว่าจะประกาศใช้บังคับได้ในเดือนมีนาคม 2550 เพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวพอสมควร ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่จะนำมาใช้จ่ายในสัดส่วนของวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 คืองบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร   และเมืองพัทยา จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  และงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จัดสรรงบประมาณ ได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรายการ  และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่         หรือที่มีการรวม การโอน หรือการยุบหน่วยงาน และมีบทบัญญัติของกฎหมายให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 เช่น การจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นใหม่ จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงบประมาณที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ 2549 สำนักงบประมาณระบุว่า เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดิน มิให้เกิดความเสียหายแก่ ระบบเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ต่อเนื่อง ใน กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเฉพาะ ในกรณี  มีข้อผูกพันตามสัญญาต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ


หรือองค์การระหว่างประเทศ มีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ขณะเดียวกัน เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 มีผลใช้บังคับแล้ว ได้กำหนดเงื่อนไขในการหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้ใช้จ่ายไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน โดยให้สามารถหักงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรายการและแผนงบประมาณ ทั้งที่เป็นรายการและแผนงบประมาณเดิมหรือรายการและแผนงบประมาณที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่แถลงต่อรัฐสภา หรือตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้        ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ผู้จัดการออนไลน์  29  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณรายจ่าย

หมายเลขบันทึก: 47019, เขียน: 29 Aug 2006 @ 11:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)