โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน


การทำให้เด็กรู้จักคำว่า ธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 27 สิหาคม 2549  kead กะพี่ต่าย (ร้อยตำรวจเอกประยูร)ได้มีโอกาสไปจังหวัดกำแพงเพชรเมืองดังเรื่องกล้วยไข่ ได้ไปสังเกตุดูเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโครงการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ร่วมสนับสนุนอีกหลายสถาบัน อาทิเช่น หลวงพ่อนพดล นันทโน วัดป่าดอยลับงา คุณสมชาย เขตการศึกษา หัวหน้างานวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดกำแพงเพชร สิ่งที่ได้รับรู้ ได้เห็นน่าชื่นชมมาก ไดเห็นถึงความสำเร็จของโครงการที่ยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถทำให้ต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นดำเนินการกระทำตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฏระเบียบ ข้อบังคับของนโยบายระดับประเทศ ระดับจังหวัด และเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การจัดให้เด็กเข้ามารวมกลุ่มเข้าค่ายร่วมกันในอำเภอที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันประมาณค่ายละ 3-4อำเภอ จัดทั้งหมดสำหรับคัดเลือกเด็ก 3 ค่าย (จาก 11 อำเภอ) ในแต่ละค่ายก็จะมีการคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนอำเภอละ 6 คน ได้ผู้แทนทั้งหมดจำนวน 66 คนและเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีการคัดเลือกจากกลุ่มของเขาเองอีก 40 คน ในกลุ่มนี้จะมีพี่เลี้ยงรวมอยู่ด้วย 17 คน  เพื่อให้เด็กทุกคนที่ได้รับเลือกมารวมกันเข้าค่ายที่ 4 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดให้เด็กมาพักร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมด 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25-27 ส.ค 49) จนได้ข้อสรุป กฎระเบียบของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร การจัดโครงการการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนก็สำเร็จไปด้วยดี         สำหรับคำว่าธรรมาภิบาลมีความหมายที่ลึกซึ้งดังนี้

        ธรรมาภิบาล ( good governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต(Honesty) เปิดเผยโปร่งใส(Transparency) นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง คือ ความชอบธรรมยุติธรรม(Fairness) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม (General Ethical and Moral Standard) ความมีคุณภาพประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่มีคุณค่าและสำคัญมากควรได้รับการส่งเสริมจากทุกๆส่วนของสังคมเพราะจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สังคมไทยในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อันจะนำพาให้สังคมไทยโดยรวมมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนาโดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น

 หลักการของธรรมาภิบาล หรือgood governanceตามที่ UNESCAP กำหนดมี  8 หลักการคือ

การมีส่วนร่วม (participatory) การปฏิบัติตามกฎหมาย (rule of law) ความโปร่งใส(transparency) ความรับผิดชอบ (responsiveness) ความสอดคล้องง(consensus oriented) ความเสมอภาค (equity and inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(effectiveness and efficiency) และการมีเหตุผล(accountability)

การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สําคัญในสภาเด็กฯ.และสร้างความสามัคคีให เกิดกับสมาชิก การมีส่วนร่วมสามารถทำได้ โดยอิสระไม่ มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงานสถาบันหรือผู้ แทนตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตามกฎธรรมาภิบาล ต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ลำเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับสมาชิกและประชาชนโดยเท่าเทียมกันทุกคนในสังคมอยู่ ภายใต้ ข้อกำหนดของกฎหมายเดียวกัน


      และขณะเดียวกัน kead ได้ถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้คำตอบจากคุณน้อย อ.บ.จ.ว่า
       เพื่อให้มีสภาเด็กและเยาวชนและมีตัวแทนของเด็กทุกอำเภอในสภาเด็กและเยาวชน และมีคณะทำงานของสภาฯ.จังหวัดกำแพงเพชร

        ได้ภาคีทีมทำงานร่วม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีช่องทางการดำเนินงาน และเวทีดำเนินงานรวมทั้งได้รู้จักทุนทางสังคม


เรียนถามคุณสมชายว่ามีกระบวนการอะไรต่อให้กับเด็กกลุ่มนี้ คำตอบคือฝึกให้เด็กรู้จักใช้ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งหาเวทีให้กับเด็กและเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
สำหรับหลวงพ่อนพดล นั้นท่านมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องอยู่แล้ว ตั้งแต่ค่ายแรกจนถึงค่ายสุดท้ายและในเป็นกำลังสำคัญในโครงการอื่นๆอีก

     และท้ายที่สุดคาดว่าจะได้อะไรจากโครงการนี้ คำตอบคือ องค์กรได้เครือข่าย ได้ประชาสัมพันธ์องค์กร ได้ประสบการณ์ตรง และระดับผู้บริหารให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็ก


       kead กะพี่ต่ายมีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วย ดีใจ ชื่นใจกับความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรในการเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดสภาเด็กและเยาวชน ในงานนี้มีคุณจักรพฤษที่เป็นผู้ดำเนินการ การเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่างที่ทำงานร่วมกับสถาบันรามจิตติเป็นผู้ประสานที่สำคัญคนหนึ่งร่วมจัดโครงการนี้ด้วย (ขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ด้วย)

 

ภาพคุณสมชายกำลังเสนอ "ธรรมาภิบาล"ให้กับประธานสภาฯ.

 

 

หลวงพ่อนพดล นันทโนแห่งวัดป่าดอยลับงา ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ผู้มีแต่ให้

 

 

สมาชิกแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #เด็กและเยาวชน
หมายเลขบันทึก: 47013เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2006 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:31 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

เป็นบทความที่น่าสนใจมากคะ และอยากทราบว่าตอนนี้มีการดำเนินงานขั้นต่อไปยังไงบ้างคะ มีการรวมกลุ่มเด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามอำเภอกันหรือยังคะ

ขอขอบคุณ คุณจ๊ะจ๋ามากๆ ! ในสภาเด็กและเยาวชนเขาร่วมกันกำหนดวันไว้ว่าประมาณ 20 กันยายนนี้จะเปิดสภาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกครั้งแต่รูปแบบยังไม่แน่ แล้วจะติดตามให้น่ะ

ต้องการแนวร่วมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนดิฉันต้องการขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการเขียนโครงการและของบสนีบสนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบ ดิฉันได้จัดตั้งชมรมเยาวชนขึ้นมาได้ประมาณ 3 ปีแต่ไม่สามารถของบประมาณที่ใหนได้เลย ทุกครั้งที่พาเด็กๆไปทำกิจกรรมช้วยเหลือสังคมและส่วนรวมต้องใช้งบส่วนตัวดูแลเด็กๆ รัฐบาลก็มีนโยบายให้จัดต้งสภาเด็กและเยาวชนจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยาวชน แต่ก็ไม่ค่อยเห็นผู้ที่มีหน้าที่รับนโยบายจะสนใจทำกันอย่างจริงจังเลย จึงอยากขอผู้ใดที่มีความรู้และความจริงที่จะร่วมช้วยกันสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญ ช้วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

ก่อนการจัดตั้งสภาเด็กเรามีวิธีในการนำเด็กเข้าสภาอย่างไรเพื่อให้สภาเด็กมีความเข้มเเข็ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท