มีโอกาสได้จัดทำ สารงานแนะแนว ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ แก่นักเรียนและบุคคลากรต่างๆ อาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆ จึงนำมาฝากค่ะ   http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0036.pdf   ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะ

Blow Kiss