วันนี้ วันที่ 28  สิงหาคม  2549  ท่านดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ และคณะฯได้มาเยี่ยมเยือนและนิเทศการจัดการ KM.ที่โรงเรียนตะคร้อพิทยา ทางโรงเรียนตะคร้อพิทยา ขอขอบพระคุณขณะของท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน KM.ให้เดินหน้าต่อไป..ซึ่งคณะครูได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานและท่านได้ให้กำลังใจในการดำเนินงาน KM.เป็นอย่างดียิ่ง..หวังว่าโอกาสหน้าคณะของท่านจะได้เดินทางมาให้กำลังใจพวกเราอีก.สิ่งที่ผมจดจำคำพูดของท่านฯในการจัดทำ KM.คือ"แก้ไขปัญหา  พัฒนางาน"