ทุกอาชีพต้องรู้จักการออกแบบการเรียนการสอนก็ต้องอาศัยการออกแบบเช่นดียวกัน