ผมได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๔๘    ว่าคุณภีมมีวิธีมอง KM และออกแบบการปฏิบัติต่างไปจากที่ สคส. ใช้อยู่
  เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๔๘ คุณภีมได้มี e-mail มาเล่าวิธีคิด-ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
  เรียน
 
   อ.หมอวิจารณ์ที่เคารพ
 
  
 
  ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นครับผมมีคำอธิบายขยายความกระบวนการที่ผมออกแบบไว้ดังนี้ครับ
 
 
  
 
  คราวที่แล้วเครือข่ายจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเชิญ อ.ประพนธ์อบรมปฏิบัติการเครื่องมือ
 
 
  
 
  ธารปัญญากับนักวิจัยและคุณอำนวย โดยใช้เป้าหมายที่ต้องการบรรลุของคุณกิจเป็นประเด็นเดินเรื่อง
 
 
  
 
  บางคนได้เอาเครื่องมือธารปัญญาไปทดลองใช้ในพื้นที่กับกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนพบว่าค่อนข้างยาก
 
 
  
 
  ผมได้ทดลองกับวงคุณอำนวยซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
 
 
  
 7-8
 
   หน่วยงานที่นครศรีธรรมราช  โดยทำเป็นโครงการความร่วมมือ(ตอนนี้ผู้ว่าอนุมัติงบซีอีโอให้ดำเนินการขยายผลจาก 
 
 3 
 
  หมู่บ้านที่เราทำกันเองเป็น 
 
 3 
 
  ตำบลแล้วครับ)พบว่ากระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก  ผมจึงประยุกต์ เครื่องมือธารปัญญาใหม่ดังนี้ครับ   
 
 
  
 
  กระบวนการจะเน้น  
 
 
  
   
 1)
 
    การสร้างพลังจินตนาการ(ส่วนใหญ่เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันด้วยบรรยากาศที่ดีจะมีจินตนาการด้านบวกและสร้างสรรค์)เพื่อกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
 
 (
 
  ทำส่วนหัวปลา)
 
 
  
 
  จากนั้นใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้ท่อนแรกของธารปัญญาโดยการ
 
 
  
   
 2)
 
  ระดมความเห็น  
 
 (
 
  ปลุกให้คิดเพื่อให้สมองตื่นตัวว่องไว)จากประสบการณ์ในปัจจัย(ความสามารถ)ที่นำไปสู่ เป้าหมาย  
 
 (
 
  ความเห็นก็คือความรู้จากประสบการณ์ -
 
 TK)
   
 3
 )
 
    จากนั้นทำความเห็นให้ละเอียดขึ้นโดยกำหนดตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ
 
 
  
 (
 
  ย่อยความรู้-
 
 TK
 
  ให้ละเอียดขึ้น)แล้วให้แต่ละคนประเมินตนเองและระดับที่ต้องการจะไปให้ถึง
 
 
  
 
  ให้เวลาแต่ละคนอยู่กับตนเองเพื่อเชื่อมโยงภาพฝัน ปัจจัยและทักษะความรู้ของตนเอง
 
 
  
 
    
 
 4)
 
    จบขั้นตอนที่ 
 
 2 
 
  แล้ว (ในวง-แต่ละคน-จะมีภาพฝันจากจินตนาการ เห็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและเห็นตำแหน่ง-ประสบการณ์(ความรู้)-ของตนเอง
 
 
  
   
 5)
 
  จากนั้นจะข้ามไปเรียนรู้จากกันและกันเลย
 
   
 (
 
  ไม่ทำแผนภูมิสายน้ำ ขั้นบันได) โดยใช้สุนทรียสนทนา
 
 
  
 (
 
  กระบวนการนี้จะไม่เน้นการคิด แต่เป็นการเปิดเผยตัวตน โดยเล่าประสบการณ์จากเรื่องที่ตนเองทำสำเร็จหรือภูมิใจ เล่าจากใจ
 
   ไม่ใช่ความคิด  ซึ่งจะเชื่อมร้อยกับจินตนาการ(ความฝัน)และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(เหตุผล)โดยอัตโนมัติ
 
  
 
  เชื่อม 
 
 3 
 
  พลังเข้าด้วยกัน
 
 
  
 
  ในธรรมชาติของการเรียนรู้จะมีทั้งรับและให้โดยการฟังและนำไปเทียบเผชิญกับประสบการณ์ของ
 
 
  
 
  ตนเอง กระบวนการอบรมนี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการพบปะกันในวงสนทนา
 
 
  
 (
 
  ที่จริงมนุษย์ก็ แลกเปลี่ยนประสบการณ์-ความรู้-กันอยู่แล้ว
 
 
  
 
  แต่อาจจะไม่เล็งเป้าหมายเพื่อหวังผลเชิงประสิทธิภาพแบบธุรกิจ)
 
 
  
 
  ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ก็จะจัดกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันอย่างสอดคล้องที่สุดจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมและเนื้อหาโครงการที่ผมมีอยู่
 
 
  
 
  ในฐานะผู้ประสานงาน (ซึ่งท่อนแรกของการสัมมนา
 
 
  
 
  จะให้แต่ละทีมนำเสนอให้คนอื่นรับรู้ภาพรวมโดยสรุปของแต่ละพื้นที่
 
 
  
 
  ให้ใกล้เคียงกับที่ผมรับรู้)
 
 
  
 
  ถ้าเป็นการเรียนรู้จากงานก็ต้องไปดูของจริง
 
   ซึ่งการอบรมก็ออกแบบไว้ส่วนหนึ่งในตอนเย็น
 
  
 
  และโดยที่กระบวนการเหล่านี้เป็นการฝึกทักษะ
 
   แต่แก่นของการจัดการเรียนรู้คือหัวใจที่เปิดรับซึ่งต้องสร้างมิตรภาพโดยบรรยากาศที่เป็นกันเองให้รู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องในความสัมพันธ์แห่งมิตรเพื่อเกื้อหนุนกัน(เสริมพลัง)ไปสู่เป้าหมายที่ดีร่วมกัน  เราจึงผนวกการดูงานกับการทานข้าวเย็นในชุมชนด้วย 
 
  
 
  ที่จริงตั้งใจเรียนเชิญอาจารย์ไปร่วมสังเกตการณ์
 
   เพื่อจะได้ฟังเสียงสะท้อนของอาจารย์หลังจากจบกระบวนการแล้ว
 
  
 
  แต่อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นก่อนก็เป็นประโยชน์ครับ อย่างน้อยก็ทำให้ผมเตรียมการมากขึ้น
 
 
  
 
  ถ้าอาจารย์พอมีเวลาก็เรียนเชิญนะครับ
 
 
  
 
  ภีม
 
 
  

 

           เครื่องมือ KM เมื่ออยู่ในมือผู้ใช้ต่างคนกัน  ก็ต้องปรับให้เหมาะมือผู้ใช้นะครับ     ปรับถูกหรือผิด ดูได้ที่ผลงานครับ    ถ้าเกิดผลดีก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราปรับถูกแล้ว
วิจารณ์ พานิช
๒๔ มิ.ย. ๔๘