ดิฉันคิดว่าการมี kmในองค์กรช่วยให้เรามีแหล่งความรู้แหล่งใหม่เพิ่มขิ้นมา แต่มันยากตรงที่ว่าทำอย่างไรให้แหล่งความรู้นั้นฝึกให้ทุกคนใช้เป็นและสนใจที่จะใช้แนวทางแหล่งความรู้ใหม่นี้ในการศึกษาค้นคว้าส่งที่ตนเองอยากทราบ