การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

การจัดการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้เรียนรู้ดีขึ้นจากเพื่อน แล้วยังช่วยให้นักเรียนที่เก่งได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และจะทำให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคี