สวัสดีครับห่างหายไปนาน เพราะผมเร่งแก้ไขงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สว. เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) สำหรับสถานบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งศึกษาในกรอบประเด็น 1) พัฒนาการ การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 2)โดรงสร้างเชิงระบบ 3)แนวทางการรับรองวิทยฐานะการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 4)แนวทางการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์  หากสมบูรณ์เมื่อไรจะนำเสนอผลการวิจัยให้ทราบภายหลัง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายและต่อยอดเป้นงานวิจัยชิ้นใหม่ได้หลายเรื่องเช่นกัน