วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 วันฝึกอบรม เรื่อง วิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย อาจารย์วงเดือน โปธิปัน

microscope
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันนี้เป็นวันที่แรกที่พวกเรา นักศึกษา สควค.รุ่นที่ 14 ทุกคนเดินทางมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ห้องภาสินี ชั้น 2 ตึก A ซึ่งในครั้งนี้พวกเราได้ทำการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาโครงการ สควค. ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2554

พวกเราเดินทางมาถึงเวลา 08.30 น. เพื่อทำการลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว

จากนั้นเมื่อถึงเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านได้เป็นประธานในการเปิดพิธีและกล่าวบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอบรมในครั้งนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

ต่อจากนั้นเวลา 09.30 น. พวกเราได้รับเกียรติจากอาจารย์วงเดือน  โปธิปัน (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) ท่านได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนให้พวกเราได้ฟังและฝึกปฏิบัติกัน

ก่อนที่ท่านจะบรรยายให้พวกเราฟังกันนั้น ท่านได้ให้พวกเราดูภาพที่กำหนดให้ซึ่งจะเป็นภาพเส้นตรง เส้นโค้ง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ต่าง ๆ จำนวน 10 ข้อ และให้พวกเราเขียนลงในกระดาษที่แจกให้ว่าพวกเราเห็นภาพอะไรในแต่ละข้อบ้าง ซึ่งก็มีคนที่ตอบบ้าง ผิดบ้างเนื่องจากการมองภาพแต่ละคนอาจมีจินตนาการที่แตกต่างกันออกไปค่ะ

จากนั้นท่านได้พูดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ

1. หลักสูตรอิงมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานและตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ได้แก่ ความหมายของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

3. ตัวอย่างตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

หลังจากที่ท่านได้กล่าวทั้ง 3 ส่วนนี้ ท่านได้ให้พวกเราทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกตัวชี้วัดมา 1 ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ว่าตัวชี้วัดนั้นกำหนดให้ผู้เรียนรู้อะไร และพึงปฏิบัติอะไรได้

จากนั้นท่านได้พูดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ

1. การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตสตร์ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักการและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งท่านได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณให้พวกเราเกี่ยวกับการคูณเลขที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและถูกต้อง นั่นคือเทคนิคใกล้สิบ และเทคนิคใกล้ยี่สิบห้า นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวเกี่ยวกับทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอีกด้วย

2. การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถาม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

หลังจากที่ท่านได้กล่าวบรรยายแล้วนั้น ท่านได้ให้พวกเราได้ชมวีดิทัศน์เรื่องการจำแนกสัตว์ แล้วให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์การสอนของคุณครูในวีดิทัศน์ว่ามีเทคนิคการสอนแบบใดและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง

หลังจากท่านวิทยากรได้บรรยายเสร็จพวกเราจึงแสดงความขอบคุณ โดยการกล่าวขอบคุณพร้อมกับปรบมือให้ท่านที่ท่านได้มาเป็นเกียรติในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนให้พวกเรากัน

การอบรมในวันนี้พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด การวิเคราะห์เทคนิคการเรียนการสอนหลังจากชมวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ ...นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล... (ภาคเรียนที่ 2/2554)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบบันทึกที่มีรายละเอียดแบบนี้มาก ๆ ครับ

ประโยชน์จะตกต่อตนเองและคนที่เข้ามาอ่านแน่นอน

;)...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครู Ongkuleemarn

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ