ทบทวนแผนงานวิจัยสถาบัน

       เมื่อ   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันสำนักวิทยบริการ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผ.อ. ร.ศ.ดร.คณิตา นิจรัลกุล(ทำหน้าที่ประธานการประชุม)  หน.ฝ่าย ทั้ง ๓ และคุณอมรพรรณ(ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม) และ ผ.อ.

การพิจารณาปรับปรุงประกาศฯทุนวิจัยของสำนักวิทยบริการ

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ว่าด้วยการขอรับทุนวิจัยสถาบันของสำนักวิทยบริการ  ฉบับ 2552 ใหม่ดังนี้

 • ในข้อ 4.1 เดิมให้ทำวิจัยสถาบันใน "รอบปีงบประมาณ"  ได้แก้ไขให้เป็น "รอบปี" เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถทำวิจัยได้ถึง 365 วัน

 • ในข้อ 5.4 แก้ไขให้เป็นการเผยแพร่

 • เพิ่มรางวัลการเผยแพร่ ๕,๐๐๐ บาท เมื่อได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  และ รางวัลการเผยแพร่ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณณีที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  และในกรณีที่ทำงานวิจัยเสร็จทันตามกำหนดภายใน๑ปี โดยไม่ขอขยายเวลา มีรางวัลให้อีก ๕,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ไม่รวมรางวัลการสร้างสรรค์นวัตกรรม (๕๐,๐๐๐ บาท)

 • ให้จัดการแสดงนวัตกรรมพร้อมในวันวิจัย

กลยุทธ์

 • กำหนดแผนการกำกับการดำเนินการวิจัยของบุคลากร(กลุ่มชำนาญงานและชำนาญการ

 • มอบหัวหน้าฝ่ายกำกับ กระตุ้น การจัดทำ TOR การพัฒนางานวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิกวิจัย

 • ร.ศ.อิ่มจิต  เลิศพงศ์สมบัติ

 • ร.ศ. ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล

 • ร.ศ. ดร. วสันต์  อติศัพท์

 • อ.จุฑา  ธรรมชาติ

 • ดร.อะห์หมัด  ยี่สุ่นทรง

 • ผ.ศ.สุนันต์  ทองศรีนุช

 

แผนการวิจัยสถาบันสำนักวิทยบริการ

 • ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน + พี่เลี้ยงงานวิจัย  ๒ เดือนต่อครั้ง

 • เปิดคลินิกวิจัยเดือนละ ๑ ครั้ง

 • เปิดรับโครงการวิจัยตลอดปี

 • วันวิจัย ปีละ ๑ ครั้ง

 • ปชส./ประกาศทุนวิจัยสำนัก

 • ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน

แนวทางการพัฒนา KPIs

 • Active งานวิจัย ๐.๒๕ เรื่อง/คน/ปี (ระดับชำนาญงาน, ชำนาญการ)

 • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ต่อฝ่าย ต่อปี

(มีข้อสังเกตจากที่ประชุม  เกี่ยวกับแผนกลยุทธ ที่กำหนด KPIs ปรากฏอยู่เพียง ข้อ 3.1  ส่วน ข้อ อื่นๆ หลังจากนั้น  ไม่ปรากฏ)

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การดำเนินงานตาม TQA ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • เยี่ยมเลยครับ
 • เปิดรับโครงการวิจัยตลอดปี
 • สบายดีไหมครับ
 • ถึงยามค่ำน้ำกระฉอกระลอกคลื่น
 • สะดุ้งตื่นเหว่ว้าน้ำตาไหล
 • ในคืนเปลี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร
 • แฝงพิษภัยไร้หวังให้กังวล