แนะนำวิทยากร KM ต่างประเทศ : Dave Snowden

       Dave Snowden เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Organic KM, Narration (Storytelling)    อ่านประวัติได้ที่http://mine.pc.unicatt.it/faculty/facultyDirectory/snowden/mainSnowden.htm     อ่าน บล็อก ของท่านได้ที่     http://www.cognitive-edge.com/
วิจารณ์ พานิช
๒๔ สค. ๔๙