ศาลไทยในฐานะผู้ให้ความยุติธรรมแก่คนเชื้อชาติเวียดนาม

สิ่งที่ศาลไทยคำนึงถึงอยู่เสมอในการให้ความยุติธรรมแก่คนเชื้อชาติเวียดนามคือความสมดุลย์ระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนเชื้อชาติเวียดนามสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสงบสุขอันนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศ

                      

    ศาลไทยในฐานะผู้ให้ความยุติธรรมแก่คนเชื้อชาติเวียดนาม

          ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยต้องประสบอยู่ตลอดเวลาคือปัญหาการอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เนื่องจากลักษณะที่ตั้งของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ คนไทยเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีจึงทำให้คนชาติอื่นๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย และใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ ภายในประเทศอพยพลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

           คนเชื้อชาติเวียดนามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพหนีภัยสงครามและภัยทางการเมืองเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตซึ่งประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนเชื้อชาติเวียดนามตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดมา แต่คนเชื้อชาติเวียดนามซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมิได้มีสถานะเป็นคนชาติของประเทศไทยจึงทำให้ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายโดยฝ่ายปกครองมักจะเลือกปฏิบัติต่อคนเชื้อชาติเวียดนามด้วยเหตุที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กระทำการอันไม่เคารพต่อกฎหมายละเมิดสิทธิต่างๆ ที่คนเชื้อชาติเวียดนามพึงมีทำให้คนเชื้อชาติเวียดนามจำนวนมากต้องได้รับความเดือดร้อน ซึ่งคนเชื้อชาติเวียดนามที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวมิได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่อย่างใดแต่กลับพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ที่พวกเขาพึงได้รับ

              ศาลไทยเป็นองค์กรทางตุลาการที่มีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่คนเชื้อชาติเวียดนามที่ประสบกับความเดือดร้อนดังกล่าวคนเชื้อชาติเวียดนามจำนวนมากได้เข้ามาพึ่งกระบวนการยุติธรรมของศาลไทย โดยศาลไทยไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญได้ช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่คนเชื้อชาติเวียดนามด้วยความยุติธรรมตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อคนเชื้อชาติเวียดนามต้องประสบกับปัญหาการใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชนได้แก่สิทธิในการสมรส หรือสิทธิตามกฎหมายมหาชนได้แก่สิทธิในการเข้าเมือง สิทธิในการอาศัยอยู่ สิทธิในการได้รับสัญชาติไทย หรือสิทธิตามกฎหมายอาญา ที่ฝ่ายปกครองมักจะเลือกปฏิบัติต่อคนเชื้อชาติเวียดนามโดยเหตุชาติพันธุ์  แต่ศาลไทยไม่เคยใช้ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเหตุจำกัดสิทธิของคนเชื้อชาติเวียดนามแต่อย่างใด สิ่งที่ศาลไทยคำนึงถึงอยู่เสมอในการให้ความยุติธรรมแก่คนเชื้อชาติเวียดนามคือความสมดุลย์ระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนเชื้อชาติเวียดนามสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยความสงบสุขอันนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การศึกษาถึงกระบวนการในการให้ความยุติธรรมของศาลไทยแก่คนเชื้อชาติเวียดนามย่อมจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในอันที่จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ตนเองและจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในอันที่จะนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ต่อไป

              อย่างไรก็ตามแม้ศาลไทยจะได้ช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่คนเชื้อชาติเวียดนามดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันมีคนเชื้อชาติเวียดนามบางส่วนที่ยังคงประสบกับปัญหาการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากสาเหตุต่ าง ๆไม่ว่าจะเกิดจากตัวคนเชื้อชาติเวียดนามเอง เกิดจากกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเกิดจากฝ่ายปกครอง ซึ่งเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังหากละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขย่อมจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงของประเทศ แต่หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ความยุติธรรมย่อมจะเกิดขึ้นได้เองในสังคมอันเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยไม่จำต้องเข้าสู่กระบวนการในการให้ความยุติธรรมของศาลไทยแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รสพร

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 46629, เขียน: 27 Aug 2006 @ 10:47 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)