ตัวอย่างสัญญาจ้างบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน

“สัญญาจ้างงานการเป็นครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นของโรงเรียน"

 

ช่วงนี้มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งสนใจที่จะได้แบบตัวอย่างของสัญญาจ้างครูหรือบุคลากรในโรงเรียน เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่นอกจะจะมีเอกสารบรรจุครูของทางราชการแล้ว ก็ไม่มีสัญญาจ้างที่ทำระหว่างครูกับโรงเรียนกำกับด้วยเลย ทำให้พบกับปัญหาเรื่องครูทำผิดระเบียบหรือประพฤติปฏิบัติไม่สมควร แต่โรงเรียนก็ไม่สะดวกที่จะขอทำเรื่องถอนบรรจุหรือให้ครูพ้นสภาพความเป็นครูได้ จึงได้นำเสนอตัวอย่างแบบสัญญาจ้างของครูโรงเรียนเอกชนมา ณ ที่นี้ เพื่อประโยชน์ของทั้งโรงเรียนที่จะได้มีระเบียบบังคับพฤติกรรมของครู และครูก็จะได้ไม่ถูกโรงเรียนบางแห่งเอาเปรียบหรือกลั่นแกล้ง ก็ลองนำไปใช้กันดู

แต่จะให้ดีที่สุด ทำงานด้วยถ้อยที่ถ้อยอาศัย ตั้งใจที่จะร่วมงานกันอย่างกัลยณมิตร เพื่อผลประโยชน์สุดท้ายที่จะเกิดแก่นักเรียน เป็นดีที่สุด.......

 

                      ตัวอย่างสัญญาจ้างบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน

 

                                                 แบบสัญญาจ้างงาน
                 การเป็นครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่น
                 ของโรงเรียน ..................(ชื่อโรงเรียน)..............................
                ตามมาตรา ๓๙(๒) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
 
สถานที่ทำสัญญา........................................................................................................................
                           ........................................................................................................................
วันที่ทำสัญญา    วันที่.................เดือน...............................พ.ศ...............................

               

          สัญญานี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยความตามมาตรา ๓๙(๒) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียกว่า “สัญญาจ้างงานการเป็นครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นของโรงเรียน.......(ชื่อโรงเรียน).........” ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว....................................................ตำแหน่ง................................สถานที่ทำงานชื่อ............................................ตั้งอยู่เลขที่ .................หมู่ที่..............ตำบล...................อำเภอ............................จังหวัด........................ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการทำธุรกรรมในนามของ ..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับนาย/นาง/นางสาว.............................................อายุ..............ปี  ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นเลขที่....................................วุฒิสามัญ.....................................วุฒิทางครู .................................วุฒิพิเศษ ............................................... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขที่ .............................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ .........ตรอก/ซอย ..........................ถนน ..........................อำเภอ .....................จังหวัด ..........................ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้
                ข้อที่  ๑ ภายใต้อำนาจตามความในมาตรา๓๙(๒) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุและการซื้อการจ้าง โรงเรียน.....(ระบุชื่อโรงเรียน)..... พ.ศ..............ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง............................................ในโรงเรียน.(ระบุชื่อโรงเรียน).....ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ .........เดือน ..................พ.ศ. ...........
                ข้อที่  ๒ ในการจ้างงาน ผู้จ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำงานในฐานะผู้ทดลองงานเป็นระยะเวลา........เดือน โดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการทดลองงานเป็นเงินเดือน ๆละ.......................บาท และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาทดลองงานแล้ว ผู้จ้างจะเป็นผู้ตัดสินใจในการจ้างหรือไม่จ้างผู้รับจ้าง  หรือในระหว่างการทดลองงาน หากผู้จ้างเห็นสมควรก็อาจจะยกเลิกการทดลองงานเสียเมื่อใดก็ได้ และเมื่อยกเลิกการทดลองงานแล้ว อาจจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุผู้รับจ้างให้เป็นครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียน หรืออาจบอกเลิกจ้างผู้รับจ้างเสียก็ได้ แต่การบอกเลิกจ้างในระยะเวลาของการทดลองงานนั้น ผู้จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนถึงวันสุดท้ายของการจ้างไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
             ข้อที่ ๓ หลังจากผู้รับจ้างได้รับการบรรจุให้ทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นโรงเรียนแล้ว ผู้จ้างตกลงให้ค่าตอบแทนการทำงานแก่ผู้รับจ้างตามกำหนด ดังนี้
                            (๑)  เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือน  เดือนละ ..................บาท และจ่ายในวันสุดท้ายของเดือน หากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ ให้จ่ายในวันก่อนหน้าหรือหลังจากวันเปิดทำการทันที กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนตามที่กำหนดไว้นี้  ผู้จ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
                            (๒) เงินค่าตอบแทนอื่น จ่ายให้เป็นรายครั้งหรือจ่ายตามที่ตกลงกันไว้ต่างหาก
              ข้อที่ ๔ ผู้จ้างตกลงจ่ายเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของโรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน).....และตามระเบียบคุ้มครองการทำงานให้แก่ ผู้รับจ้าง และจะพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้ทำงานมาครบรอบปีหนึ่งๆ โดยถือเอาความว่าด้วยเรื่องการพิจารณาความดีความชอบตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน)....เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณา
              ข้อที่ ๕  ผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนหรือผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ จะปฏิบัติหน้าที่และจะประพฤติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ  คู่มือครู หรือข้อพึงปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดทุกประการ และผู้รับจ้างทราบว่าการกระทำผิดไปจากข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คู่มือครู หรือข้อพึงปฏิบัติของโรงเรียนข้อใดข้อหนึ่ง ถือเป็นความผิด และอาจเป็นสาเหตุให้ถูกบอกเลิกจ้างได้ และการบอกเลิกสัญญาจ้างนี้ ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ผิดสัญญา
               ข้อที่ ๖  ผู้จ้างตกลงจะปฏิบัติต่อผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน).....และ ข้อกฎหมายหรือคำสั่งของทางราชการทุกประการ
               ข้อที่ ๗ หากผู้รับจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้าง จะต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะให้สิ้นสุดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และการเลิกสัญญาจ้างจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้จ้างแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้จ้างเห็นว่าการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างภาคเรียนและการบอกเลิกสัญญาจ้างนั้นอาจจะเกิดความเสียหายต่อกิจการงานของโรงเรียน ผู้จ้างอาจจะไม่อนุมัติการบอกเลิกสัญญาจ้างและขอให้ผู้รับจ้างทำงานในโรงเรียนต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดภาคเรียนเสียก่อนก็ได้ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา
                ข้อที่ ๘ ในกรณีที่ผู้จ้างบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง โดยที่ผู้รับจ้างมิได้กระทำผิดหรือกระทำการบกพร่องตามความในข้อที่ ๕ ผู้จ้างยินยอมจ่ายค่าชดเชยและหรือค่าชดเชยพิเศษให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
                ข้อที่ ๙  การกระทำใดๆของผู้รับจ้างในระหว่างที่อยู่ในสัญญาจ้างก็ดีหรือหลังการสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วก็ดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ้างหรือโรงเรียนหรือกิจการใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของผู้จ้างหรือโรงเรียนก็ดี  ผู้จ้างหรือโรงเรียนอาจฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดทางกฎหมาย หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระค่าฤชา ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายที่พึงมี
                 สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับ คู่สัญญาได้เข้าใจและรับทราบข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
  
                                      ลงชื่อ............................................................ ผู้จ้าง
                                              (...........................................................)
                                      ลงชื่อ............................................................ ผู้รับจ้าง
                                               (...........................................................)
                                      ลงชื่อ............................................................พยาน
                                               (...........................................................)
                                      ลงชื่อ............................................................พยานและผู้เขียนสัญญา
                                                (...........................................................)
  เอกสารประกอบ
(๑)   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(๒) สำเนาใบวุฒิการศึกษา
(๓)  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chineseความเห็น (4)

sun
IP: xxx.183.68.231
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า โรงเรียนทำสัญญาจ้างใหม่ได้หรือไม่ และทางโรงเรียนสามารถเรียกเก็บเงินค่าชดเชยการทำงานครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ จากครุกรณีลาออกโดยการทำเป้นหนังสือ แต่ไม่บอกกล่าวไว้ล่วงหน้า 1 เดิอนได้หรือไม่ค๊ะ

ครูพรกมล นุ่มหอม
IP: xxx.183.62.248
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ สามารถนำมาปรับใช้ในวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ทักษณา
IP: xxx.230.83.13
เขียนเมื่อ 

กรณีครูบรรจุแล้ว ทางโรงเรียนได้ทำสัญญาเฉพาะตอนแรกเข้า ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชนระบุว่าสัญญาไม่กำหนดวันสิ้นสุดการว่าจ้าง

อยากทราบว่าโรงเรียนสามารถให้ครูเขียนสัญญาจ้างแรงงานใหม่ได้หรือใหม่และทำการตกลงหักเงินค่าประกันกับครูได้หรือไม่ และปรับเงินค่าประกันในกรณีที่ครูลาออกโดยไม่ครบตามกำหนดระยะเวล

[email protected]
IP: xxx.155.35.31
เขียนเมื่อ 

เริ่มทำงานวันแรก. ทางโรงเรียน ต้องทำประกันสังคม หรือประกันชีวิต ไห้ด้วยไหมครับ

หมายเลขบันทึก

462199

เขียน

22 Sep 2011 @ 22:45
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 23:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก