ความเห็น 3035171

ตัวอย่างสัญญาจ้างบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน

ทักษณา
IP: xxx.230.83.13
เขียนเมื่อ 

กรณีครูบรรจุแล้ว ทางโรงเรียนได้ทำสัญญาเฉพาะตอนแรกเข้า ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชนระบุว่าสัญญาไม่กำหนดวันสิ้นสุดการว่าจ้าง

อยากทราบว่าโรงเรียนสามารถให้ครูเขียนสัญญาจ้างแรงงานใหม่ได้หรือใหม่และทำการตกลงหักเงินค่าประกันกับครูได้หรือไม่ และปรับเงินค่าประกันในกรณีที่ครูลาออกโดยไม่ครบตามกำหนดระยะเวล