เครื่องมือวิจัย

สลิลนา
การสร้างเครื่องมือวิจัย เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องพิถีพิถันสร้างให้ตรงกับความต้องการข้อมูลของผู้วิจัย ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพราะถ้าสร้างเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และจะนำไปสู่ผลการวิจัยที่ผิดตามมา

เครื่องมือวิจัย

            เครื่องมือวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันสมมุติฐานการวิจัย หรือตอบคำถามการวิจัยได้ตรงประเด็น  เครื่องมือการวิจัยอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ

           1. ประเภทอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องบันทึกวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง

           2. ประเภทวัสดุประกอบการวิจัย เช่น บทเรียนสำเร็จรูป แผนการสอน แบบฝึก เป็นต้น

           3. ประเภทวัสดุที่ใช้รวบรวมข้อมูล เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม เป็นต้น 

                งานวิจัยแต่ละเรื่องอาจใช้เครื่องมือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ 2 กลุ่มใด ๆ ก็ได้ แต่บางเรื่องก็ใช้ทั้ง 3 กลุ่ม

  คุณลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดี

            เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้

                1. ความตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอันดับแรกของเครื่องมือ เพราะถ้าเครื่องมือขาดความตรง ผลที่วัดได้ก็จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการวัด ถึงนำไปวิเคราะห์ก็จะไม่ได้ความจริง

                ความตรงแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงภาวะ สันนิษฐาน (Construct Validity) และความตรงเชิงสัมพันธ์กับเกณฑ์ (Criterion Related Validity)

                2. ความเที่ยง (Reliability) เครื่องมือที่ดีต้องวัดได้ผลคงที่ แน่นอน กล่าวคือ ถ้ามีการวัดซ้ำ แต่ละคนควรได้คะแนนเท่าเดิม หรือใกล้เคียงของเดิม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้

                3. ความยาก (Difficulty) เครื่องมือที่ดีควรมีความยากเหมาะสมกับระดับของกลุ่มตัวอย่างที่จะนำเครื่องมือไปใช้ ทั้งคำชี้แจงในการตอบและเนื้อหาสาระที่ถาม

                4. อำนาจจำแนก (Discrimination) เครื่องมือที่ดีควรมีความสามารถในการแยกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตรงข้ามกันออกจากกันได้ เช่น แยกคนที่มีความรอบรู้และคนที่ไม่มีความรอบรู้อออกจากกันได้ อำนาจจำแนกเป็นคุณสมบัติที่ต้องพิจารณาเป็นรายข้อ

                5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่ดีควรมีความเป็นปรนัยสูง หมายถึง มีความชัดเจนในการใช้ภาษาทำให้ทุก ๆ คนตีความได้เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมด ทั้งในตัวคำถาม คำตอบ และวิธีการตรวจให้คะแนน

                6. มีความเฉพาะเจาะจง (Definite) เครื่องมือที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจง ในหนึ่งข้อคำถามหรือหนึ่งรายการคำถามใด ๆ ควรถามประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจง เพราะการถามที่ไม่เฉพาะเจาะจง จะทำให้มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ไม่รู้ว่าคำตอบที่ตอบมาหมายถึงอะไรกันแน่

                7. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือที่ดีควรมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวก ประหยัด คุ้มค่า กล่าวคือต้องไม่ยุ่งยาก ในการนำไปใช้

                คุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยทั้ง 7 ประการ เป็นคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น แบบทดสอบ แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ คุณลักษณะบางประการจะมีความเกี่ยวโยงกัน เช่น ถ้าถามให้มีความเฉพาะเจาะจงก็จะช่วยให้มีความเป็นปรนัย และเมื่อมีความเป็นปรนัยก็จะช่วยให้มีความเที่ยงและมีประสิทธิภาพด้วย

                สรุป การสร้างเครื่องมือวิจัย เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องพิถีพิถันสร้างให้ตรง  กับความต้องการข้อมูลของผู้วิจัย ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพราะถ้าสร้างเครื่องมือที่ ไม่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนและจะนำไปสู่ผลการวิจัยที่ผิด        ตามมา ผู้วิจัยควรได้ศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดี หลักการและข้อเสนอแนะ   ในการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภทอย่างละเอียด เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องไตร่ตรอง ทบทวน ทดลองใช้ และหาคุณภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง

 แหล่งข้อมูล

ห้องเรียน Advance Research สาขาหลักสูตรและการสอน ม.นเรศวร

โดย รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน advance research

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือวิจัย#คุณลักษณะของเครื่องมือวิจัย

หมายเลขบันทึก: 462196, เขียน: 22 Sep 2011 @ 22:15 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)