Information and Organizational Strategy

save_save
Information and Organizational Strategy

   เป็น การพัฒนากลยุทธ นั่นคือ การกำหนดทิศทางในระยะยาวหรือ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

 

     Level of Strategy (ระดับของกลยุทธ)  มี  3 ระดับ ดังนี้

 

-         Corporation-level Strategy ให้ความสำคัญในการกำหนดความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับ  การทำธุรกิจใหม่ , การยกเลิกธุรกิจเก่า , สร้าง alliances และ joint ventures

 

-         Business-level Strategy กำหนดความต้องการในเรื่อง สินค้าและบริการอะไรที่จะนำไปเสนอขาย   การบริการอะไรที่ลูกค้าต้องการ   การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การโฆษณา งานวิจัยและพัฒนา  เครื่องจักร ฯ อย่างไร

 

-         Functional Strategy ปฏิบัติตามแนวทางที่แต่ละแผนกที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

  Determining the Organization’ Strategy  ( การกำหนดกลยุทธขององค์กร)

  หลักเกณฑ์ที่ช่วยในการกำหนดกลยุทธขององค์กร ได้แก่ five forces model ประกอบด้วย

 

-         อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต ( bargaining  power of suppliers)

 

-         อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ ( bargaining  power of buyers)

 

-         การคุกคามของสินค้าใหม่ ( threat of new entrants)

 

-         การคุกคามของสินค้าทดแทน ( threat of substitue )

 

-         การแข่งขันของคู่แข่ง   ( competitive rivalry)

 

 Situation analysis   กระบวนการที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ ประกอบด้วย

 

-         S trengths   จุดแข็ง

 

-         W eakness   จุดอ่อน

 

-         O pportunities   โอกาส

 

-         T hreats   ภัยคุกคาม

 

 หรือที่เรียกว่า SWOT  โดยในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็งนั้น ใช้วิเคราะห์ลักษณะภายในขององค์กร  โอกาสและภัยคุกคามนั้นให้พิจารณาในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

          จุดแข็ง

 

-         ความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน

 

-         ความเป็นผู้นำด้านการตลาด

 

-         การได้เปรียบในเรื่องราคา

 

-         ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี

 

       จุดอ่อน

 

-         การกำหนดกลยุทธที่ไม่ชัดเจน

 

-         ความล้าหลังของการวิจัยและพัฒนา

 

-         ระบบเครือข่ายที่อ่อนแอ

 

-         มีสายการผลิตที่ไม่กว้างไกล

 

       โอกาส

 

-         การยกเลิกการกีดกันทางการค้า

 

-         ตลาดที่เติบโตเร็ว

 

-         เปิดตลาดใหม่

 

       ภัยคุกคาม

 

-         ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เพิ่มมากขึ้น

 

-         ตลาดเติบโตช้า

 

-         อำนาจต่อรองของลูกค้าและผู้ผลิตปัจจัยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

 

-         นโยบายการค้าของต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 

Types of strategy   (ประเภทของกลยุทธ)

 

-         ความแตกต่าง ได้แก่ ความแตกต่างในด้านการออกแบบ , รูปร่าง , ปริมาณ

 

-         เป็นผู้นำในด้านราคา เช่น การลดราคา หรือการควบคุมราคาได้ดีกว่าคู่แข่ง

 

-         มุ่งเป้าหมายเฉพาะ ( Focus ) เช่น การที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในตลาดเล็ก

 

-         Linkage เช่น การสร้างความสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า รวมทั้งคู่แข่งด้วย

  -         เป็นผู้นำด้านสารสนเทศ  เช่นการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้แก่สมาชิก หรือส่งข้อมูลรายการสินค้าให้แก่ลูกค้า  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน save_save

คำสำคัญ (Tags)#ima#itrsu

หมายเลขบันทึก: 46212, เขียน: 24 Aug 2006 @ 22:18 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

     เป็นความรู้ที่ดีมากครับ  เพราะผมเห็นว่ากลยุทธในการวางแผนหรือการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานนั้น  สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน  และทำให้เรามองเห็นโครงสร้างของการดำเนินงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

    แต่ทั้งผมมองว่า การวิเคราะห์ SWOT นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนกลยุทธหรือกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เนื่องจากเราจะต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง   รู้โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงาน จึงจะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เช่น การทำธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันกัน เราก็จะต้องทราบว่าองค์กรของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรที่จะใช้แข่งขันกับคู่แข่ง และรู้ว่าช่วงไหนที่เป็นโอกาสหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน  ซึ่งหากทำเช่นนี้จะทำให้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับองค์กรและจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

     สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบมากๆ สำหรับความรู้ดีๆ ที่เอามาให้ได้อ่านกัน  อยากให้มีความรู้ดีๆ แบบนี้มาให้อ่านกันเรื่อยๆ แล้วผมจะคอยติดตามเรื่อยๆ นะคับ :)