เห็นด้วยกับการให้นักเรียนได้ทำแผนที่ทางความคิด เพราะแผนที่ทางความคิดจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดได้อย่างกว้างขวาง