ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความสำเร็จ

           ตัว แบบสิบสองปัจจัยแห่งความสำเร็จ เป็นผลจากการประมวลตัวแบบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ของนักวิชาการระดับโลก ได้แก่ ตัวแบบบัญญัติสิบประการของ Paul C.Dinsmore ตัวแบบสิบปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Jeffery K.Pinto and Dennis P.Slevin ตัวแบบการจัดการเชิงบูรณาการของ Linn Stuckenbruck และตัวแบบการจัดการโครงการขนาดใหญ่ของ Peter W.G.Morris โดย อ.ปกรณ์ได้ประมวลปัจจัยร่วมของแต่ละตัวแบบ กับปัจจัยที่แตกต่างของแต่ละตัวแบบแต่มีความสำคัญ โดยใช้กรอบบรรทัดฐานสี่ด้านของการวัดความสำเร็จของโครงการควบคู่ไปด้วย อันได้แก่ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย

 1. ผู้จัดการโครงการและทีมงานเข้าใจภารกิจร่วมกันอย่างชัดเจน
 2. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
 3. การจัดทำกำหนดการ
 4. การปรึกษาหารือและสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ
 5. รู้พื้นฐาน สภาพแวดล้อมของชุมชน
 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 7. การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณ และการบริหารสัญญา
 8. การจัดวางระบบควบคุม
 9. กำหนดระบบการสื่อสารและรายงาน
 10. การแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย
 11. การแก้ไขความขัดแย้ง
 12. การอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการสู่ภาระงานประจำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการความเห็น (0)