โครงการ และวงจรโครงการ

โครงการ และวงจรโครงการ

โครงการ และวงจรโครงการ  

โครงการ (Project) เป็น งานประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นในองค์การ เพื่อที่จะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง ให้กลายเป็นกลวิธีที่จะนำไปสู่การจัดการในระดับปฏิบัติการอย่างได้ผล ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

เราสามารถแยกแยะโครงการตามลักษณะของสถานการณ์ที่จะเผชิญ ได้สามประเภทคือ 

 1. โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ (Improvement Project) 
 2. โครงการริเริ่มหรือนวัตกรรม (Innovative Project) 
 3. โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) 


คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ มีดังนี้ 

 1. ขอบข่ายของงานมีลักษณะเป็นเอกเทศหรือมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากงานประจำ 
 2. มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดการโดยเฉพาะ และทำหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ โดยผลลัพธ์ของโครงการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารและทีมงานโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ เสมอ 
 5. ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ 
 6. ในการจัดการโครงการจำเป็นต้องเน้นความสำคัญของการบูรณาการกับองค์การหลักหรือหน่วยงานของเจ้าของโครงการ 


โครงการ มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นวงจร เปรียบได้เช่นเดียวกับวงจรชีวิต ในส่วนของโครงการขององค์การภาครัฐ แนวคิดของโครงการ (Project Ideas) จะมีที่มาจากสภาพปัญหาและความต้องการของสาธารณชน ที่ผ่านการวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารรัฐกิจและการบริหารการพัฒนา นโยบายของรัฐบาลจึงถือเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรโครงการ วงจรโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

 1. การวางแผน การประเมิน และการจัดทำข้อเสนอโครงการ 
 • กำหนด แนวคิดโครงการ โดยนำเอานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแนวคิดของโครงการ แล้วจึงทำการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้น แล้วจึงกำหนดเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของโครงการ (Terms of Reference : TOR) 
 • การ ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงในบริบทของโครงการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆ สำหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงว่าจะลงทุนในโครงการนั้นหรือ ไม่ 
 • การจัดทำข้อเสนออันเป็นรายละเอียด หรือการออกแบบโครงการ 
 1. การคัดเลือก การอนุมัติ และการเตรียมความพร้อม 
 • การ คัดเลือกและอนุมัติโครงการ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องนำข้อเสนอของโครงการที่มีอยู่หลายโครงการมา เปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ จนกระทั่งตัดสินใจเลือกและอนุมัติโครงการ 
 • การเตรียมความพร้อม ก่อนจะเริ่มต้นโครงการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อน ตั้งแต่การจัดทำแผนดำเนินงาน การจัดทำแผนเงิน การจัดทำแผนกำลังคนและการจัดองค์กรโครงการ 
 1. การปฏิบัติการ การควบคุม การยุติและส่งมอบงาน 
 • การนำโครงการไปปฏิบัติ โดยมอบหมายงานให้กับสมาชิกในองค์กรโครงการ จัดสรรทรัพยากรโครงการ และจัดวางระบบควบคุมและระบบสนับสนุนต่างๆ 
 • การนิเทศและควบคุมโครงการ 
 • การยุติและส่งมอบโครงการ 
 1. การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 • การติดตามและประเมินผล เพื่อวัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ อันจะนำไปสู่ 
 • การปรับนโยบายและแผน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

460778

เขียน

16 Sep 2011 @ 14:14
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 23:08
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก