แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้

ทุ่งขามชุมชนแห่งการเรียนรู้
  • วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสบปราบ นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ ท่านสถาพร เจริญจิต ได้นำคณะแกนนำหมู่บ้าน บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลนำร่อง ที่กศน.เกาะคา ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  • ท่านผู้ใหญ่ประหยัด สิงห์ชัย พร้อมแกนนำหมู่บ้านทุ่งขามได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะแกนนำบ้านแพะ โดยใช้สถานที่วัดบ้านทุ่งขาม เป็นจุดนัดพบกัน โดยมีครูรสาพร หม้อศรีใจ และคณะครูกศน.เกาะคา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะด้วย
  • คณะแกนนำบ้านแพะสนใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านทุ่งขาม เพื่อทราบแนวทางและวิธีการที่ชุมชนมาได้มามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม สุขภาพอนามัย และด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมดังกล่าวนั้นยัง สามารถนำมาสะสมหน่วยกิต และยกระดับการศึกษาได้ด้วย
  • นอกจากนั้นแกนนำหมู่บ้าน บ้านแพะ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านทุ่งขามด้วย และยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ทำกินของกลุ่มผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต กับกศน. เกาะคา
  • สวนแรกที่ไปเยี่ยมชมได้แก่ สวนสัมของท่านผู้ใหญ่ประหยัด สิงห์ชัย เพื่อศึกษาวิธีการปลูกส้ม และวิธีการบำรุงรักษาส้ม
  • นอกจากนั้นได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงผู้ช่วยพงษธร บุญสร้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในสวนได้ปลูกพืชหลาย ๆ อย่าง เช่น สวนพริก สวนผัก และอื่น ๆ รวมทั้งมีบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงหมูด้วย  และ ชมการทำปุ๋ยหมัก ในนาข้าวนางเพ็ญศรีต่างถิ่น การปลูกพริกสวนนางนวล จอมแปง
  • สิ่งที่ชาวบ้านทุ่งขามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านแพะได้แก่การรวมกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์บ้านแพะสามารถระดมทุน จนทำให้มีเงินออมช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน กระบวนการดำเนินการจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านแพะ ทำให้ชาวบ้านทุ่งขามสนใจ และอยากไปเยี่ยมชมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง เพื่อนำเอาสิ่งที่ดี ๆ มาปรับปรุงกลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งขามต่อไป

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

23 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การเรียนการสอนแบบบูรณาการ#วิถีชีวิต

หมายเลขบันทึก: 46072, เขียน: 23 Aug 2006 @ 23:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)