แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

  ติดต่อ

  แผนชุมชน นำสู่การยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานได้  
  • วันที่ 10 สิงหาคม 2549 กศน.เกาะคา ได้มีโอกาสต้อนรับกศน.จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ทุกอำเภอ พร้อมด้วยครูอาสาสมัคร และครูศรช. อำเภอละ 2 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม
  • ดิฉันได้นำเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ ทุ่งขามโมเดล ซึ่งมีอยู่ 9 ขั้นตอน พร้อมทั้งให้ดูเอกสารประกอบได้แก่ แผนชุมชน แผนปฏิบัติบ้านทุ่งขาม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม 5 หลักสูตร ได้แก่ กลุ่มพริก กลุ่มผัก กลุ่มสวนส้ม กลุ่มสวนลำไย และกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนั้นได้นำเสนอวิธีการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับการศึกษาให้จบประถม ม.ต้น ม.ปลาย ด้วย
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ไม่สามารถให้ทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ และนำไปจ้ดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากระยะเวลาจำกัด เพียงแค่ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าน้อยมาก
  • ดังนั้นคณะกศน. นครสวรรค์ จะมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่มาคราวหน้า จะมาแยกกันไม่มารวมทั้งจังหวัด จะมาทีละศบอ.
  • ดิฉันก็เห็นด้วย เพราะจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ทุ่งขามโมเดลและนำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
  • นอกจากนั้นกศน.นครสวรรค์ ยังได้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกศน.เกาะคา ที่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเนื้อเดียวกับการทำงานแต่ละกิจกรรม โดยไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้นยังได้สนใจรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้จัดทำรายงานเพื่อประกันคุณภาพศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของตนเอง

 ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

10 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

หมายเลขบันทึก: 46071, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 11:48:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การประกันคุณภาพภายใน#วิถีชีวิต#รายงานการประเมินตนเอง#ทุ่งขามโมเดล#การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)