การที่คนเราอยู่ได้อย่างพอเพียงนั้นถือเป็นเรื่องอันสมควรแก่การเอาเป็นตัวอย่างๆยิ่ง เพราะกคนเรานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหากว่ารู้จักคำว่าพอเพียงดังเช่นจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสเอาไว้ ดิฉันขอน้อมเกล้ารับพระราชดำรัสของพระองค์ไว้ปฏิบัติเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต