วันนี้ (23ส.ค.2549)ข้าพเจ้าและที่มงานได้ไปประขุมเชิงปฏิบัติการที่ อบต.พะโต๊ะ  เป้าหมายของการไปร่วมในครั้งนี้พอสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกอ.หลังสวนสรุปมีดังนี้

    - ทุกคนต้องการทราบ ขบวนการ KMเกษตรชุมพร ว่ารายละเอียดเป้าหมายนั้นคืออะไร  ความก้าวหน้าของKMชุมพรไปถึงไหนแล้ว อนาคตทิศทางเป็นอย่างไร

  ประเด็น ที่สอง อยากจะทราบวิธีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตลาดนัดความรุ้ของพะโต๊ะเป็นเช่นไร

               - สิ่งที่ได้สัมผัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ในตลาดนัดในครั้งนี้มีหลากหลายพอสรุปได้ ดังนี้

                                - เป็นการนำเสนอความรู้ ประสบการณ์สิ่งที่ได้จากการออกไปสัมผัสเกษตรกรหรือผู้รู้นำมาเสนอในบันทึกลง blog

                                   - เป้าหมายหลัก คือขบวนการ GAP

                                   - ต้องการให้ทุกคนกล้าแสดงออก เสนอสิ่งที่ประสบพบเห็นให้ผุ้อื่นได้ศึกษาเรียนรู้ หรือเสนอแนะ

                            - ลดความคิดอคติขบวนการ KM ของนักส่งเสริมบางท่าน

  - การนำเสนอความรู้ของวิทยากร และผู้ดำเนินรายการ เป็นการเล่าประสบการณ์ พื้นๆ ยังไม่ลงลึกในรายละเลียด / การใช้สื่อประกอบมีน้อยต้องปรับปรุง/วิชาการไม่แตกต่าง/

 สิ่งที่ได้ประสบพบเห็นที่อยุ่นอกเหนือความคิด

                -  ด้านการจัดสถานที่ : สวยงาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ( ครึ่งวัน)

                - การนำเสนอความรู้ มีศาสตร์ใหม่ๆของเกษตรกรผู้นำเสนอ เช่น  การใช้สาร พาโคบิวตาโซน ในการช่วยกระตุ้นให้ลองกองออกดอก,การใช้ไฟฟ้ากำจัดหนอนชอนเปลือกลองกอง เป็นต้น

                - ด้านวิทยากรขบวนการ KM ของเกษตรชุมพรได้นำเสนอขบวนการ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของจังหวัดชุมพร  โดยเฉพาะท่านอาจารย์ไอยศูนย์ นับว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ามากที่สุดที่คอยสนับสนุนเสนอแนะให้ KM เกษตรชุมพรประสบผลสำเร็จ และก้าวไปได้ในระดับแนวหน้า

    ข้อเสนอแนะของทางกลุ่ม

              -  ด้านบุคล   จังหวัดน่าจะมีการอบรมจนท.ด้านการใช้เครื่องมือนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม

             - จังหวัดน่าจะสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูล  นำเสนอข้อมูล เช่น กล้องดิจิตอน ,โน๊ตบุค,โปรเจ็กเตอร์ฌครื่องฉายภาพเพื่อเป็นเครื่องมือให้แต่ละอำเภอ

          - สิ่งที่ทุกคนตั้งความหวังหรือคาดหวังไว้

                             - ทุกคนต้องมีการปรึกษาหารือ เล่าประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดและบ่อยครั้ง และบันทึกนำเสนอโดยท่านเกษตรอำเภอเป็นนายอำนวยในทุกๆเรื่อง และยึดระบบ Km เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักส่งเสริม อาจจะสนับสนุนรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานออกมาสม่ำเสมอ หรือเห็นว่ามีความตั้งใจในขบวนการ KM