คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
 เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์


   เมื่อวาน (22 ส.ค. 49) ผมได้พูดคุยกับคุณพิชญานนท์ (พี่แหม่ม :เลขานุการคณะมนุษย์) ถึงโครงการปี 2550 ว่าสำนักงานเลขานุการ มีโครงการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการ หรือเปล่า

   พี่แหม่มบอกว่า มีแนวโน้มที่จะทำโครงการ แต่เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายในสำนักงานเลขานุการคณะมนุษย์ เป็นการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  เพื่อให้การประสานระหว่างหน่วยงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     มีความสนใจในกิจกรรม Office KM ที่ชุมชนสำนักงานเลขานุการจัดขึ้น เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการด้วยกันในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ อยากให้มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานที่สำนักงานเลขานุการสนับสนุนงานของคณะ งานจัดระบบเอกสาร

      สำนักงานเลขานุการคณะมนุษย์มีความตื่นตัวในการทำวิจัยสถาบัน ทุกคนมีการวิจัยสถาบันคนละ 1 เรื่อง น่าสนใจมากครับ ผมได้แอบทาบทามพี่แหม่ม อยากให้มาทำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ 

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           23 ส.ค. 49