รายงาน

suparatkpru
สมบูรณ์

ขั้นตอนในการทำรูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์

ปกนอก+ปกใน

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

สารบัญ

ตารางแผนการเรียนรู้  KWL

บทที่  1

บทนำ

     ความเป็นมาของปัญหา  (ให้บรรยายถึงสภาพของปัญหาหรือว่ามีสาเหตุอะไรที่อยากศึกษาในเรื่องนี้  ให้เขียนเป็นลักษณะบทความ ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ)

     วัตถุประสงค์  (ในการเขียนวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการศึกษา  ให้เขียนคำว่าเพื่อศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบ  เช่น)

           1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน

     ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา  (ให้ระบุว่าประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใคร  ที่ไหน จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไร)

     นิยามศัพท์เฉพาะ  (การเขียนนิยามศัพท์ อย่างเช่นศึกษาเรื่องวัฒนธรรม  นิยามคำว่วัฒนธรรมหมายถึง

     ประโยชน์ที่ได้รับ  (คือจากการที่ได้ทำการศึกษาน่าจะมีประโยชน์อะไรบ้าง)

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

     (ให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สามารถนำมาอ้างอิงได้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่เราศึกษา  มีแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน)

บทที่  3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

     (ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานให้เขียนให้ละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง  จนไปสิ้นสุดเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์)

บทที่  4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

    (การวิเคราะห์ข้อมูลได้มาอย่างไร  คือได้มาจากการที่ลงไปเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  ซึ่งอาจารย์ได้ระบุให้เก็บจำนวน  100  ชุด และนำข้อมูลดิบมาแปลผล  ทั้งหมด  3  ตอน)

     โดยการวิเคราะห์  3  รูปแบบ

          1.  วิเคราะห์เป็นร้อยละ

          2.  วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย

          3.  หาความถี่ของข้อมูล

บทที่  5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

     (การสรุปผลให้สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล   และมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่)

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

     (ให้ใส่ตัวอย่างแบบสอบถาม  จำนวน  1  ชุด)

หมายเหตุ  ถ้าไม่เข้าใจให้ลองไปดูรูปแบบงานวิจัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SuparatKPRU

คำสำคัญ (Tags)#kpru

หมายเลขบันทึก: 45904, เขียน: 23 Aug 2006 @ 02:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ส่งให้อาจารย์ดูส่งยังไงค่ะหนูเข้ามั่วหมดแล้วส่งไม่ได้
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับส่งการวิเคราะห์ตนเองวันไหนแน่ครับ

ชัยพร
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ^_^

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ครับสอบ "final" บทอะไรม้งคร้บ
ชัยพร
IP: xxx.123.21.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
  • ผมจะไป ที่มหาวิทยาลัย
  • จะได้พบอาจารย์ไหมครับ
  • อยากพบตัวเป็นๆๆๆ