1. ส่วน หัวปลา

(Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์

 หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย หัวปลา นี้จะต้องเป็นของ  ผู้ดำเนินกิจกรรม KM

ทั้งหมด โดยมี ผู้ที่ ช่วยเหลือ

2. ส่วน ตัวปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง ผู้ช่วยเหลือ จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้น

ให้ผู้ดำเนินการกิจกรรม KM   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มี

อยู่ในตัวผู้ดำเนินการกิจกรรม KM  พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็น

ทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

3. ส่วน หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ

  คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสม เกร็ดความรู้

ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวปลา ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ หางปลา

นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด

นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป