กำเนิด NULib_KM อย่างเป็นทางการ

Wanpen
จุดกำเนิดเป็นทางการแต่จริงๆ เริ่มรู้จักมาตั้งแต่ กันยายนปี 2548

 

 จุดกำเนิดเป็นทางการแต่จริงๆ เริ่มรู้จักมาตั้งแต่ กันยายนปี 2548

คำสั่ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ 059/2549

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน

เพื่อให้การดำเนินงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงขอมอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ 6 สังกัดฝ่ายบริการมีหน้าที่ดังนี้

1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้

2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. ส่งเสริมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาองค์กร

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบันทึกและเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติงาน

5. สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรกระบวนการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. พัฒนาระบบกลไก กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

7. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและวิธีคิดที่เป็นเชิงบวก

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่งณ วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2549

 

      นางสุเพ็ญ ทาเกิด

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สำนักหอสมุด

คำสำคัญ (Tags)#สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร#การจัดการความรู้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขบันทึก: 45842, เขียน: 22 Aug 2006 @ 18:31 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)