วันนี้ได้เข้ารับการฝึกอบรมการจดบันทึก จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร มีทีมอาจารย์จากมสธ. เป็นวิทยากร มีแก่นหลักในการเป็นนักสร้างสรรที่ดี เราจะต้อง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร

     การจัดการความรู้  องค์ความรู้ด้านส่งเสริมการเกษตร จะได้มาจากหลายแหล่ง คือ 1. จากเอกสาร   ตำรา  บทความ  งานวิจัย

                           2. การถอดความรู้จากบุคคล   ผู้รู้ ภานใน/ภายนอก     บุคคลทั่วไป  เวทีสนทนา  อภิปราย

                           3. สื่อมวลชน  นสพ. / วิทยุ  /โทรทัศน์  /โฆษณาประชาสัมพันธ์

                           4. ICT  website  / web board / e-mail

                          5.  ชุมชน/สังคม    ในประเทศ / ต่างประเทศ

     จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เราจึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสาร / ICT  / สื่อมวลชน / ประชุมสัมนา / บุคคล/ ฯลฯ