นโยบายการศึกษาของรัฐบาล รู้ไว้เพื่อเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ.กศ.

1.1 ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

1.2 โครงการตำราแห่งชาติ

1.3 ส่งเสริมการอ่าน

1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างปท.และภาษาถิ่น

1.5 จัดให้มีระบบการจัดการความรู้

1.6 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางกศ.

1.6.1 ผ่านการทดสอบมาตรฐานชาติและนานาชาติ

1.7 ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย

1.8 ครูดีเพียงพอทุกห้องเรียน

1.9 มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่

1.10 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก

2 สร้างโอกาส กระจายโอกาสทางกศ.

2.1 ทุกกลุ่ม

2.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่ครรภมารดาถึงแรกเกิด

2.3 การเทียบโอนวุฒิทางการศึกษากลุ่ม ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกลุ่มแม่บ้าน

2.4 จัดให้มีระบบสะสมผลกศ.และการเทียบโอน เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวาง และลดปัญหาคนออกจากระบบกศ.

2.5 โครงการเงินกู้เพื่อกศ.ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

2.6 โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ให้เด็กไทยไปเรียนต่อต่างปท.

2.7 จัดกศ.ชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม แห่งการเรียนรู้และกศ.ตลอดชีวิต

3 ปฏิรูปครูยกฐายะครู ให้เป็นอาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

4 จัดกศ.ขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

5 เร่งพัฒนาการใช้ IT เพื่อกศ.ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

5.1 พัฒนาระบบ ไซเบอร์โฮม

5.1.1 ส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5.2 นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อกศ.

5.3 ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อกศ.

5.4 ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้ มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

5.5 เร่งดำเนินการกองทุนเทคโนโลยี เพื่อกศ.สามารถดำเนินการตามภารกิจได้

6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปํญญาของชาติ

7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปืดเสรีประชาคมอาเซียน

7.1 วางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

7.2 จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

7.3 รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานอมชีพ

7.4 ทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน     ให้ครบทุกอุตสาหกรรม