Contact

กำหนดการสัมมนาในหัวข้อ “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”

         สืบเนื่องจาก [Link] และ [Link] ครับ

กำหนดการ
สัมมนาในหัวข้อ  “KM :  การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”
วันอาทิตย์ที่  2  ตุลาคม  2548
เวลา  13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 1-2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
******************************************

13.00  น. – 13.30  น.  ลงทะเบียน
13.30  น. -  14.00  น.  พิธีเปิดและกล่าวนำการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ (KM)
                                 โดย  ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์
                                 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14.00 น. -  16.00  น.   อภิปราย ในเรื่อง  “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”
                                 1. รศ. จิตเจริญ  ไชยาคำ
                                     ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                 2. รศ. อำนวย  แสงโนรี
                                     ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร
                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                 3. ผศ.ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร
                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                 4. ดร. อัจฉริยา  อักษรอินทร์
                                     หัวหน้างานบริหารความรู้และทุนทางปัญญา
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
                                 5. ผศ.ดร. อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี   (ผู้ดำเนินรายการ)
                                     รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
                                     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
16.00 น. – 16.30  น.   ซักถามปัญหาและปิดสัมมนา

**************************************


         วิบูลย์  วัฒนาธร

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 4543, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #km#university#ukm#fair

Recent Posts 

Comments (3)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
Written At 
อาจารย์ช่วยโฆษณา มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ วันที่ ๑-๒ ธค. ๔๘ ด้วยนะครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
Written At 
มน. ได้เวียนแจ้งรายละเอียดเรื่อง งานมหกรรม KM ครั้งที่ 2 ไปยังทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.48 และผมจะพยายามชี้แจงเพิ่มเติมด้วยวาจาในทุกโอกาส สุดท้ายขอขอบพระคุณ สคส. ครับ ที่กรุณาเชิญผมเข้าร่วมงานด้วย
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
Written At 

ผมได้เพิ่ม slide ใน power point เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม KM ที่จะนำไปเสนอในการสัมมนา ในหัวข้อ KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา (ของสกอ.) ด้วยแล้วครับ