สืบเนื่องจาก [Link] และ [Link] ครับ

กำหนดการ
สัมมนาในหัวข้อ  “KM :  การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”
วันอาทิตย์ที่  2  ตุลาคม  2548
เวลา  13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 1-2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
******************************************

13.00  น. – 13.30  น.  ลงทะเบียน
13.30  น. -  14.00  น.  พิธีเปิดและกล่าวนำการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ (KM)
                                 โดย  ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์
                                 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14.00 น. -  16.00  น.   อภิปราย ในเรื่อง  “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”
                                 1. รศ. จิตเจริญ  ไชยาคำ
                                     ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                 2. รศ. อำนวย  แสงโนรี
                                     ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร
                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                 3. ผศ.ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร
                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                 4. ดร. อัจฉริยา  อักษรอินทร์
                                     หัวหน้างานบริหารความรู้และทุนทางปัญญา
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
                                 5. ผศ.ดร. อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี   (ผู้ดำเนินรายการ)
                                     รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
                                     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
16.00 น. – 16.30  น.   ซักถามปัญหาและปิดสัมมนา

**************************************


         วิบูลย์  วัฒนาธร