บัณฑิตศึกษากับการวิจัย

การจัดโครงการบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็งเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนางานวิจัย

         สืบเนื่องจากประเด็นที่ผมเคยยกขึ้นมาให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก่อนหน้านี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับ คณบดีกับการวิจัย [Link] หัวหน้าภาควิชากับการวิจัย [Link] [Link] และ การบริหารการวิจัยในมหาวิทยาลัย [Link]

         วันนี้ขอเรื่องสำคัญอีกสองเรื่อง คือ เรื่อง บัณฑิตศึกษากับการวิจัย และ เรื่อง ห้องปฏิบัติการกับการวิจัย [Link] สำหรับ เรื่อง บัณฑิตศึกษากับการวิจัย เป็นดังนี้ครับ

         “บัณฑิตศึกษา การจัดโครงการบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็งเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนางานวิจัย

         โครงการบัณฑิตศึกษาควรมีหน้าที่ต่อไปนี้
           - สรรหานักศึกษาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
           - จัดให้นักศึกษาทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานของประเทศ
           - เชื่อมโยงกับสถาบันนอกประเทศ
           - ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ดี

         การบริหารงานบัณฑิตศึกษาที่ดีจะต้องมี
           - ความโปร่งใสในกระบวนการบัณฑิตศึกษา เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การให้คะแนน การสำเร็จการศึกษา
           - แสดงได้ว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร
           - มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของอาจารย์ที่สอนบัณฑิตศึกษา เช่น อาจารย์ต้องแสดงผลงาน
ว่าได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เป็นเครื่องประกันสำหรับอาจารย์ที่จะสอน PhD.

         โครงการบัณฑิตศึกษามักจะมีจุดบกพร่องดังต่อไปนี้
           - ขาดการเรียนรู้ที่สอนให้นักศึกษาหัดคิดและหัดวิเคราะห์
           - นักศึกษาเรียนไม่เต็มเวลา
           - วิทยาบริหารไม่ได้มาตรฐาน
           - อาจารย์สร้างทัศนคติที่ไม่ให้ความสำคัญต่อบัณฑิตศึกษา
           - ขาดการเน้นในเรื่องของจริยธรรม”

         วิบูลย์  วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)