ห้องปฏิบัติการกับการวิจัย

ห้องปฏิบัติการกลางไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เป็นห้องปฏิบัติการในสถานที่ ซึ่งเป็นกลางอย่างเดียว

         สืบเนื่องจากประเด็นที่ผมเคยยกขึ้นมาให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก่อนหน้านี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับ คณบดีกับการวิจัย [Link] หัวหน้าภาควิชากับการวิจัย [Link] [Link] และ การบริหารการวิจัยในมหาวิทยาลัย [Link]

         วันนี้ขอเรื่องสำคัญอีกสองเรื่อง คือ เรื่อง บัณฑิตศึกษากับการวิจัย [Link] และ เรื่อง ห้องปฏิบัติการกับการวิจัย สำหรับ เรื่อง ห้องปฏิบัติการกับการวิจัย เป็นดังนี้ครับ

         “สิ่งอำนวยความสะดวกทีสำคัญสำหรับนักวิจัยได้แก่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งนักวิจัยทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะได้ไว้เป็นของตนเอง แต่ในขณะนี้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการมีราคาสูงมาก เราจึงพยายามจัดให้ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งเป็นห้องปฏิบัติการกลาง เท่าที่จะทำได้ การจัดห้องปฏิบัติการกลางจะต้องมีคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง 1 ชุด เพื่อรักษาระเบียบและแบบแผนในการใช้ให้ยุติธรรมกันโดยทั่วไป ห้องปฏิบัติการกลางไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เป็นห้องปฏิบัติการในสถานที่ ซึ่งเป็นกลางอย่างเดียว แต่อาจมีการแบ่งดังนี้

         ห้องปฏิบัติการกลางซึ่งอยู่ในภาควิชาที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือแบบนั้นมากกว่าผู้อื่น เช่น ห้องปฏิบัติการกลางจุลทรรศน์อิเล็คตรอน เป็นต้น อาจฝากให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์หรือภาควิชาพยาธิวิทยารับเป็นผู้ดูแล แต่มีคณะกรรมการกลางกำกับอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนั้นห้องปฏิบัติการกลางยังอาจประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหลายพื้นที่แต่มาปฏิบัติเป็นห้องปฏิบัติการกลางโดยร่วมมือกันและมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้รับผิดชอบ หรืออาจมีห้องปฏิบัติการกลางอย่างแท้จริง ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนกลาง มีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ดูแล”

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)