ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักบริหารงานอุดมศึกษา(นบอ.รุ่นที่ 6) ของฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้รับทราบเข้าใจทิศทางการพัฒนางาน สร้างความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร วันที่ 21-23 ส.ค. 49 หลังจากสัมมนาเสร็จแล้วคงมีอะไรดีๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอความคิดเห็นนะคะ