ยกร่างเวทีเสวนา Mapping เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง

ชายขอบ
งานนี้หากสำเร็จ ก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง ซึ่งต้องสำเร็จแน่ ๆ

     ตามที่ได้บันทึกไว้เรื่อง ประเด็นเวทีเสวนา Mapping เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ผมก็ลองยกร่างเพื่อทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเพื่อเชื่อมขยายเครือข่ายฯ ในวันที่ 5-6 7 - 8กันยายน 2549 ณ ค่าลูกเสือฯ ลำปำ โดยจะมีเป้าหมายเป็นผู้ที่ได้รับการสืบค้น ชักชวน เรียกว่าชี้เป้าไปเลย ว่าใครเป็นผู้ที่มีมีความรู้และมีการดำเนินงานอยู่ในเครือข่าย/องค์กรต่าง ๆ ในด้านครอบครัวเข้มแข็ง เช่น เทศบาล/อบต.บางแห่ง พัฒนาชุมชน พมจ. องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รพ./สสอ./สอ.) เป็นต้น ประมาณ 40 คน

     เราวาดหวังว่าเราจะได้ Mapping ของเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ในจังหวัดพัทลุงในประเด็น ใครทำอะไรอยู่ที่ไหน อย่างไร องค์กรใดหรือเครือข่ายใดสนับสนุน มีแนวนโยบายอย่างไร เกิดผลสำเร็จที่จะนำมาแบ่งปันอย่างไรบ้าง และจะทำอะไรต่อไปที่เป็นแผนของตนเอง คล้าย ๆ กับการที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเครือข่ายเหล่านั้นได้ทำ AAR ของตนเอง แล้วนำมาเชื่อมต่อกันเป็นภาพใหญ่ของระดับจังหวัด และในที่สุดเราก็คาดหวังว่าจะได้ Road Map ที่จะเดินต่อในห้วงเวลาต่อไปด้วย งานนี้หากสำเร็จ ก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของจังหวัด อันนี้มองเห็นเป็นโอกาสเพราะ พมจ.พัทลุงเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย และมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เป็นของจังหวัดเองแล้ว ตามที่อ้างถึงในบันทึก สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM ที่ จว.พัทลุง

     เวทีมี 2 วัน กับ 1 คืน จึงเห็นว่าช่วงเช้าวันแรกน่าจะมีการพูดเพื่อปรับฐานในเรื่องความมุ่งหวังเชิงเป้าหมายต่อการดำเนินงานเพื่อสร้าง/พัฒนาเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง แต่หากจะต้องไม่ใช้เวลามากนัก อาจจะใช้เวลาหลังลงทะเบียน (มีบันทึกรายละเอียดเป็นฐานข้อมูล เพื่อการติดต่อสื่อสารกันในอนาคตไว้ด้วย) แล้วสัก 1-1 ½ ชม. น่าจะพอ จากนั้นก็ควรจะได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน คนที่ยังไม่รู้จักกันก็จะได้รู้จักมักคุ้นกัน คนที่รู้จักกันแต่ไม่อยได้พบกัน ก็จะได้ทักทายกันสัก 15-30 นาที

     แล้วในช่วงเวลาที่เหลือก่อนพักเที่ยง และจะเลยไปถึงตอนกลางคืน โดยมีการเว้นระยะพักตามเหมาะสม ก็เป็นการเล่าเรื่องสะท้อนการทำงานของเครือข่ายตนเองในทำนอง AAR ให้ฟัง แต่โดยให้เนียนแบบไม่รู้ตัว ด้วยคำถามว่า...

    • แนะนำองค์กรหรือเครือข่ายที่ตนเองทำงานหรือสังกัดอยู่ในประเด็นว่าเกี่ยวข้องกับการเดินเรื่องครอบครัวเข้มแข็ง อย่างไรบ้าง
    • องค์กรหรือเครือข่ายที่ตนเองทำงานหรือสังกัดอยู่ มีเป้าหมายต่อการดำเนินงานเพื่อครอบครัวเข้มแข็งอย่างไรบ้าง
    • เท่าที่ได้ดำเนินงานเพื่อครอบครัวเข้มแข็งไปแล้วนั้น มีผลสำเร็จอะไรที่จะเล่าให้ฟังบ้าง เป็นอย่างไร (มีเงื่อนไข ปัจจัย โอกาส หรือเทคนิคพิเศษอะไรบ้างที่มาเสริมจนสำเร็จได้ดี)
    • แล้วในระหว่างที่ดำเนินการไปนั้น มีอะไรที่ยังไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย หรือคาดหวังบ้าง อย่างไร (มีเงื่อนไข หรือปัจจัยอะไรที่มารบกวน)
    • ในห้วงเวลาต่อไปจากนี้ องค์กรหรือเครือข่ายที่ตนเองทำงานหรือสังกัดอยู่ มีแผนหรือแนวทางที่จะดำเนินการต่ออย่างไรบ้าง

     ในช่วงระหว่างที่มีการเล่าเรื่องกันไปตามลำดับนี้ ก็จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนกันข้ามเครือข่ายได้ตลอดเวลา งานนี้คุณอำนวยอาจจะต้องทำงานหนักเป็นพิเศษ เพราะคาดหวังว่าแต่ละคนที่เข้าร่วมล้วนมีประสบการณ์ มีการซักถามกันอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยเราจะใช้คุณอำนวยเป็นทีม คุณลิขิตก็เป็นทีม และทีมเหล่านั้นก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์อย่างเข้มข้นอย่างทีมของอาจารย์สมคิด ทองสง แห่งโครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง ฉะนั้นงานนี้มั่นใจเกินร้อย อย่างไรก็ตามเรายังคงเน้นความอิสระไร้รูปแบบ แต่มั่นคงในเป้าหมายปลายทางที่จะให้ได้ออกมา ทั้งนี้หากดูแล้วว่าที่ประชุมนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เข้า ๆ ออก ๆ เกินไป ก็น่าจะได้จัดคิวการพูดของแต่ละคนไว้ก่อน เพื่อจะได้เตรียมตัว และรักษาเวลาตามสิทธิ์

     ในช่วงวันที่ 2 เริ่มต้นด้วยการฉายภาพ Mapping ที่ได้ร่วมกันดำเนินการในวันแรก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เติมเต็มได้อีกครั้ง รวมถึงการซักถามประเด็นที่ยังค้างคาสงสัย ให้เข้าใจตรงกัน รวมถึงการตรวจสอบซ้ำเพื่อความถูกต้องของข้อมูลด้วย

     จากนั้นก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สนับสนุนเชิงนโยบาย กลุ่มผู้สนับสนุนการดำเนินงาน และกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่โดยตรงกับพื้นที่ เพื่อนำ Mapping ที่ได้จากวันแรก มาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาโจทย์ประเด็นที่จะดำเนินการต่อไปในจังหวัดพัทลุงที่แท้จริง โดยก็จะได้ประเด็นโจทย์ ใน 4 ลักษณะ 1) ที่จะต้องดำเนินการ 2) ควรดำเนินการ 3) น่าจะดำเนินการ และ 4) ค่อยดำเนินการพักไว้ก่อน แต่ละกลุ่มนำกลับมานำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ แล้วช่วยกันมองในภาพรวม ช่วยกันอภิปรายต่อเติมเสริมแต่งอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงร่วมกันสร้างเป็นเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จ (Road Map) ในการเดือนเรื่องเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัดพัทลุงร่วมกัน แล้วยกร่างเป็นคำปรากาศของเครือข่ายฯ ในตอนนั้นเลย

     ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน สมาชิกในที่ประชุมร่วมกันลงนามในคำประกาศต่อแนวทางเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่นสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ TV ท้องถิ่น ที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยอยู่แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมในนัดนี้ ก่อนที่จะนัดหมายว่าจะพบเจอกันอีกคราวถัดไปที่ไหนอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ความสุข#ครอบครัว#พัทลุง#เมืองไทยแข็งแรง#องค์กรแบบพหุบท#อยู่เย็นเป็นสุข#โครงการครอบครัวเข้มแข็ง

หมายเลขบันทึก: 45401, เขียน: 20 Aug 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สุดยอดครับ ขออนุญาต "ดักไซ" ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ยันยกร่างเป็นคำประกาศของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อต่างๆครับ ปรับใช้ได้ในหลายเรื่องมากเลย
เขียนเมื่อ 

คุณครูนงเมืองคอน ครับ

     ผมไม่ได้ตอบ คห.ท่านเสียนานนมเลยครับ ขอบพระคุณมาก ๆ นะครับที่ได้มาทิ้งรอยไว้
     ตอนนี้เวทีได้ปรับเป็นวันที่ 7 - 8 ก.ย.นี้แทนครับ อย่างอื่นเช่นเดิม