บทความทางวิชาการ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LOVE

ด้วยนโยบายการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  การดำเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้  จะสำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมายของหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใดนั้น  ในมุมมองจากประสบการณ์การเป็นครูสายผู้สอนมานานกว่า 20  ปี  ดิฉันยังต้องอาศัยกลยุทธ์และเทคนิควิธีทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากตัวผู้เรียนหรือทรัพยากรที่ป้อนเข้ามาแต่ละปีมีความหลากหลาย  มีพัฒนาการที่ต่างกันตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา เทคนิคกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน