โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2549 ลงพื้นที่ชุมชน ม.3 บ้านทุ่งโหนด (อนามัยบ้านทุ่งโหนด ) ต.นาเคียน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเห็นว่าชาวบ้านนับถืออิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวบ้านม.3 จะมีอาชีพ ทำนา ปลูกข่า ขายผ้าโหล เย็บผ้า ขายเครื่องแกง และจากการได้ฟังถึงปัญหาของชาวบ้านก็มีหลายปัญหา เช่น ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาขาดที่ดินทำกิน ปัญหาการว่าง จากปัญหาดังกล่าวชาวบ้านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหารายได้เสริม เช่น เลี้ยงไก่ ขายไก่ ลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย ซื้อของใช้ที่จำเป็น จากนั้นก็ถามชาวบ้านว่าชาวบ้านต้องการที่จะทำอาชีพอะไรแล้วให้เขียนลงในกระดาษแล้วเสนอต่อที่ประชุม จากการที่พวกเรา 3 คน ได้ลงพื้นที่แต่ละครั้งก็จะได้ความรู้ต่าง ๆ และได้รู้ถึงปัญหาของชาวบ้านว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นว่าชาวบ้านประสบกับปัญหาเหมือน ๆ กัน แต่ทางหน่วยงาน กศน.ไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยอะไรได้มากมายแต่จะช่วยประสานงานและให้ความรู้กับชุมชนเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่น ๆจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ