พลังการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาวัดดาว

     ระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนานั้น มีหัวใจสำคัญประกอบด้วยใจ ๘ ประการ ได้แก่ แรงบันดาลใจ ความร่วมใจ ความภูมิใจ ใจดี เปิดใจ ความจริงใจ ความสบายใจ การสร้างความเข้าใจ ซึ่งการเปิดใจ ประกอบด้วย การเชื่อใจ การให้โอกาส การมีข้อมูล ฟังให้มาก ฝึกทดลองอย่างไม่มีผิดไม่มีถูก

     ภายใต้หัวใจดวงเดียวกันนี้ ทั้งคุณกิจและคุณอำนวยต้องหลอมรวมจิตใจร่วมกัน เพื่อเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนา