ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม 2549แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2549 ทุกโรงเรียน