วันนี้พวกเรา 3 คน และทีมงานจากกศน.ได้ไปลงพื้น ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ (บ้านกำนัน) เพื่อจัดการประชุมชาวบ้าน เรื่อง การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร KM ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมเวทีแรกของ ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ โดยทีมงานจากกศน.และพวกเรา 3 คนได้พูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความยากจนและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดว่าใครมีปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วเขียนลงในกระดาษจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ออกมานำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งพวกเราก็ได้สรุปถึงปัญหาของชาวบ้านที่สำคัญ เช่น ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ ปัญหาราคาปุ๋ยแพง ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ฯลฯ และวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านพอสรุปได้ คือ 1.จัดตั้งกลุ่มรับซื้อผลไม้ 2.ต้องการความรู้ในการปลูกผลไม้นอกฤดูกาล 3.สอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญชาวบ้านอยากมีอาชีพเสริมโดยการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยครั้งต่อไปต้องการให้ทีมงานจาก กศน.ช่วยติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่มีความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์