รู้สึกว่าหมู่นี้ดิฉันจะต้องขอแรงพวกเรากัลยาณมิตรให้ "ร่วมด้วยช่วยกัน" อยู่บ่อยๆ   และในวันนี้ (16 ส.ค. 2549 : 09.15 - 10.30 น.) ก็เอาอีกแล้วค่ะ    ต้องขอพลังมาช่วยเหลือและระดมสมองทั้ง   คุณหมอนภา, นก (TUC), คุณสิริพร, ปิ่ง (เจ้าประจำ), อ้อม & ยุ้ย & จูน (ผู้ที่จะต้องเป็นเจ้าของงานและรับภาระหนักต่อไป) มาคิดหาวิธีการและแนวทาง รวมทั้งข้อสรุปในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการเวชระเบียนของเราให้ดียิ่งขึ้น

          สำหรับวิธีการและแนวทางจะทำอย่างไรนั้น ดิฉันขอเล่าในครั้งต่อไปนะคะ

          สิ่งที่อยากบันทึกไว้ในวันนี้ คือ การระดมสมองของทีมงาน   ทำให้รู้สึกอบอุ่น   ไม่โดดเดี่ยว   ต่างคนต่างทำ   ได้ ลปรร. และฟังแนวคิดของหลายๆ คน   ซึ่งต่างคนก็ต่างมุมมอง   เพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาในตัวบุคคลแตกต่างกัน   ทำให้ได้ข้อสรุปที่พวกเราคิดว่าน่าจะดีที่สุดในภาวการณ์และทรัพยากรในการแก้ไขมีจำกัดเช่นนี้   

          ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทั้งกำลังสมองและกำลังกายที่จะต้องทุมเทในอีก 2 - 3 เดือนต่อไปค่ะ