วันที่ 15  สิงหาคม 2549  ได้มาอบรม เรื่องการ สร้าง blog  ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการอบรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km  ที่ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  มีความรู้สึกที่ดีมาก  อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับตนเอง แต่ก็พยายามที่จะศึกษา  และเป็นเรื่องที่ดีมาก  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการทำงาน