ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายครูสายงานการสอนในวันที่  1 - 15  สิงหาคม   2549