ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบภายในเราต้องดำเนินการวางแผนโดยอาจจะสุ่มตัวอย่างหน่วยรับตรวจก่อนว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาในเรื่องใดเพื่อที่จะได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในได้ตรงกับความต้องการ เช่น หน่วยรับตรวจมีปัญหาการลงบัญชีรับ-จ่ายการใช้เงินงบประมาณ