ติดต่อ

  ติดต่อ

ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน

  การตรวจสอบภายใน  

ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบภายในเราต้องดำเนินการวางแผนโดยอาจจะสุ่มตัวอย่างหน่วยรับตรวจก่อนว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาในเรื่องใดเพื่อที่จะได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในได้ตรงกับความต้องการ เช่น หน่วยรับตรวจมีปัญหาการลงบัญชีรับ-จ่ายการใช้เงินงบประมาณ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 44742, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

Comments (1)

สุภกิจ
IP: xxx.146.83.92
Written At 

ขั้นตอนการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ สิ่งที่ควรตรวจสอบมีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไร