ก่อนที่จะออกตรวจสอบภายใน ต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจ มีวิธีการที่ตรวจสอบที่ดี เตรียมข้อมูลในการตรวจสอบ สร้างกระดาษทำการ เมื่อได้เข้าตรวจได้เสนอแนะและวิธีดำเนินงานที่ถูกต้อง