Contact

การจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2549  สพฐ.ได้จัดสรรมาให้เสร็จแล้ว เพียงแต่ให้ สพท.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้นเอง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 44748, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #งบประมาณ

Recent Posts 

Comments (1)

sirima
IP: xxx.19.236.197
Written At 

การจัดสรรงบประมาณ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะโรงเรียนจะต้องใช้งบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการ

ดำเนินงานในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย