ในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2549  สพฐ.ได้จัดสรรมาให้เสร็จแล้ว เพียงแต่ให้ สพท.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้นเอง