มีข้าราชการครูขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก  ตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และตามหลักสูตรจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาปริญญานิพนธ์  ณ  ต่างประเทศ  เป็นเวลา  1  ปีการศึกษา