คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก : นวัตกรรมด้านบริหารที่ช่วยสร้างแรงหนุนจากชุมชน

ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อลงนาม ในการแต่งตั้ง และอนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ

เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาก ต้องการที่จะได้รับความสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่างๆเพื่อช่วยให้การพัฒนาโรงพยาบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล(กพร) ขึ้นมาเมื่อ 5 ปีก่อน และนับแต่นั้นการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากก็สามารถทำได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ตรงทิศทางมากขึ้น โดย คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก กรรมการอย่างน้อย 12 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย
( 1 )ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอบ้านตากจำนวน 1 คน
( 2 )ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 1 คน
( 3 )ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตากจำนวนไม่เกิน 2 คน
( 4 )ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบ้านตาก จำนวนไม่เกิน 2 คน

( 5 )ผู้แทนเทศบาลในเขตอำเภอบ้านตาก จำนวน 1 คน
( 6 )ผู้แทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก จำนวน 1 คน
( 7 )ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตอำเภอบ้านตาก จำนวน 1 คน
( 8 )ผู้แทนครูในอำเภอบ้านตาก จำนวน 1 คน
( 9 )ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้อุปถัมภ์โรงพยาบาล จำนวนไม่เกิน 4 คน
ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อลงนาม ในการแต่งตั้ง และอนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้มีการประกาศแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการที่พ้นวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการได้อีกคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
( 1 ) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงพยาบาล
( 2 ) รับทราบและให้ข้อชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ประจำปีของโรงพยาบาล
( 3 ) รับทราบและให้ข้อชี้แนะรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาล
( 4 ) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรมาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล
( 5 ) ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นสื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนและประชาชน
( 6 ) รับทราบและให้ข้อชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก
(7) เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก (กพร.) ชุดที่ 2 (พ.ศ .2546-2548) มีดังนี้
1.นายชูชีพ โภคา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
2.นายจรวย สุขสิน ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก รองประธาน
3.ว่าที่ ร.ต.มนตรี พิเกณฑ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด รองประธาน
4.นางปราณี ริดจันทร์ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการ
5.นายอดุลย์ พินพรม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาพัฒนา กรรมการ
6.นายพิสุทธิ์ สอนสุวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.นายวีระศักดิ์ คงเมือง กรรมการชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ
8.นางราตรี มั่นเมือง ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก กรรมการ
9. นายสวงษ์ ชัยชนะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านตาก กรรมการ
10.พ.ต.ต.ปลั่ง ศิริมา ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตข้าราชการตำรวจ) กรรมการ
11. นายมนัส ทังดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตข้าราชการครู) กรรมการ
12.นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน กรรมการ
13.นายพูลศักดิ์ โสภา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก กรรมการ
14.นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เลขานุการและกรรมการ
15.นางวราภรณ ใจมูล ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้ช่วยเลขาฯและกรรมการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)