ข้อคิดคำคมประจำการประชุมกบร.บ้านตากปี44

”ทุนที่ไม่ใช่เงิน คือคน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากรและปัญญา ถูกถักทอเข้ามาด้วยกันด้วยคุณค่าที่ไม่ใช่เงิน(non-monetary values)คือความใกล้ชิด ความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสุจริต ความเสียสละ คุณค่าที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้าไว้ด้วยกัน คุณค่านี้อาจเรียกว่าเป็นธรรมมะแห่งการถักทอ”

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล(กบร)ทุกครั้ง ผมจะนำข้อคิดคำคมที่ให้แง่คิดมานำเสนอแก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้นำไปคิด จึงถือโอกาสรวบรวมของปี 2544มานำเสนอ ดังนี้ครับ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 1/1/2545
วันที่ 7 มกราคม 2545 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
1.1 คำคมประจำการประชุมครั้งนี้จากคำพูดของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เรื่องผีบ้าน&ผีป่า” เมื่อเด็กๆข้าพเจ้าเป็นเด็กบ้านนอก บางครั้งเจ็บป่วย ครอบครัวไปตามหมอชาวบ้านมาดูแลรักษาจำได้ว่า ครั้งหนึ่ง พ่อหมอบอกว่า ผีป่ามันทำให้เจ็บป่วย เพราะผีบ้านไม่ดี สู้ผีป่าไม่ได้ จำเป็นต้องทำพิธีไล่ผีป่า และเลี้ยงดูผีบ้าน ให้ผีบ้านเข้มแข็ง เคล็ดลับข้อหนึ่งที่พ่อหมอกำชับคือ
คนในครอบครัว ห้ามทะเลาะเบาะแว้งกัน ครอบครัว เป็นองค์กรหรือหน่วยสังคมที่เล็กสุด โรงพยาบาล-กอง-กรม-กระทรวง ต่างก็เป็นองค์กรที่ใหญ่โตตามลำดับ ถ้าคิดตามแนวคิดของคนบ้านนอก(สมัยเก่า) ต่างมีผีบ้านคอยดูแล-คุ้มครอง องค์กรอยู่แล้วทั้งนั้น ถ้าผีบ้านแรง ผีป่า ซึ่งมากับคนใหม่ จะสู้ผีบ้านไม่ได้ ก็ยังส่งผลให้คนในองค์กร ร่มเย็นเป็นสุข เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้น จึงคิดได้ว่า ผีบ้านก็คือภูมิต้านทางนั่นเอง ภูมิต้านทานขององค์กร ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ถ้าวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรดี-เข้มแข้ง คนทำงานในองค์กร ย่อมมีระเบียบ วินัย มีความรักสามัคคี การงาน โปร่งใส เจริญก้าวหน้า นั่นก็คือผีบ้านดี-แรง ไม่มีทางที่ผีป่าจะทำอะไรได้ มีแต่ผีบ้านจะกลืนกินผีป่า ให้เป็นพวกเดียวกับผีบ้าน ดังนั้น จึงเห็นว่า เรามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็งจะดีไหม? จะได้ไม่ต้องกลัวผีป่าอีกต่อไป”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 2/1/2545
วันที่ 29 มกราคม 2545 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
คำคมประจำการประชุมครั้งนี้ ”การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 3/1/2545
วันที่ 7 มีนาคม 2545 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
คำคมประจำการประชุมครั้งนี้ ”ทุนที่ไม่ใช่เงิน คือคน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากรและปัญญา ถูกถักทอเข้ามาด้วยกันด้วยคุณค่าที่ไม่ใช่เงิน(non-monetary values)คือความใกล้ชิด ความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสุจริต ความเสียสละ คุณค่าที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้าไว้ด้วยกัน คุณค่านี้อาจเรียกว่าเป็นธรรมมะแห่งการถักทอ”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 6/2/2544
วันที่ 18 มิถุนายน 2544 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
1.1 ขอฝากข้อคิดคำคม ของ T.S. Eliot
อย่าเดินตามหนทางที่มีอยู่ จงเดินไปในที่อันปราศจากทางเดินและทิ้งร่องรอยไว้ ผู้ที่กล้าเสี่ยงไปไกลกว่าผู้อื่นเท่านั้น ที่จะพบว่าตนเองสามารถไปได้ไกลเพียงใด


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 6/1/ 2544
วันที่ 14 มิถุนายน 2544 เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิดประจำเดือนมิถุนายน 2544 “ มีวิสัยทัศน์แต่ไม่ลงมือทำ ก็เท่ากับฝันไป ขยันทำแต่ไม่มีวิสัยทัศน์ก็เท่ากับว่าเสียเวลาเปล่า มีวิสัยทัศน์และขยันทำด้วย จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโลกก็ย่อมได้” โดย Joel Barker , The Power of Vision


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 7/1/2544
วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิด คำคม ประจำเดือนมกราคม 2544 ฝากข้อคิดจากคุณ สุกรี เจริญสุข ที่พูดไว้ในนิตยสารพลอยแกมเพชร “ THINK BIG, START SMALL , ACTION NOW “


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 7/2/2544
วันที่ 23 กรกฎาคม 2544 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิด คำคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2544 ปักษ์หลัง “จงเอาใจเขา มาใส่ใจเรา”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 8/1/2544
วันที่ 7 สิงหาคม 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิด คำคม ประจำเดือนสิงหาคม 2544 ปักษ์แรก “มีเรือดี พายดี ให้ขี่ข้าม อย่าเอาเรือ รั่วน้ำมาข้ามขี่ ถ้าอยากให้ ราชการ งานดี อย่าเอาคน อัปรีย์ มาทำงาน ”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 8 / 2 / 2544
วันที่ 23 สิงหาคม 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิด คำคม ประจำเดือนสิงหาคม 2544 ปักษ์หลัง ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ในวันข้าราชการพลเรือนปี 2544 “ การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 9 / 1 / 2544
วันที่ 6 กันยายน 2544 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิด คำคม ประจำเดือนกันยายน 2544 ปักษ์แรก จากบมประพันธ์ของโกวเล้ง“ โคลนย่อมคงความดีของโคลนอยู่ มันทนทานการเหยียบย่ำของผู้คนและยังใช้ความอ่อนนุ่มพิทักษ์เท้าท่าน คนบางคนคลับคล้ายดังโคลน คืออดทนการเหยียดหยามดูแคลนของผู้อื่นได้เสมอ หากโลกนี้ไม่มีโคลนเมล็ดพันธุ์ไหนเลยแตกใบอ่อนได้ คนพวกนั้นไม่เคยตัดพ้อ ตำหนิ ทั้งไม่เคียดแค้นชิงชังเนื่องเพราะคนพวกนั้นล้วนรู้ถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนอย่างยิ่ง”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 9 / 2 / 2544
วันที่ 12 กันยายน 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
1.2 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) ประกอบด้วย
- หลักนิติธรรม ( Rule of law ) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
- หลักคุณธรรม( Morality ) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริต
- หลักความโปร่งใส( Transparency ) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและให้ประชาชนตรวจสอบได้
- หลักการมีส่วนร่วม( Participation ) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆ
- หลักความรับผิดชอบ( Responsiveness ) การตระหนักในสิทธิ-หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
- หลักความคุ้มค่า( Effectiveness & Efficiency ) การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม อันจะส่งผลต่อประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 9 / 3 / 2544
วันที่ 19 กันยายน 2544 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
1.1 ข้อคิดคำคมประจำการประชุมเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2544
“ ภารกิจข้างหน้า ท้าทายภา ระเฮย
ประสบการณ์ผ่านมา สรุปได้
เรียนรู้ร่วมปวงประชา ร่วมชีพ
ดยจิตหาญกล้าไซร้ จักเอื้อ เป็นพลัง”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 10 / 1 / 2544
วันที่ 2 ตุลาคม 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้เป็นคำพูดของเพาเวล(Powell) กล่าวไว้ว่า “ ความสามารถของบุคคลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากทุกข์นั้น ไม่ได้หมายความว่าบุคคลต้องได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น แต่จะหมายถึง ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ถ้าเมื่อใดบุคคลสามารถปรับตัวต่อสภาวะต่างๆได้ บุคคลเหล่านั้นก็จะมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 10 / 2 / 2544
วันที่ 9 ตุลาคม 2544 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้เป็นเนื้อเพลงของยืนยง โอภากุล กล่าวไว้ว่า “ ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว มื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าวแล้วทุบหม้อข้าว ตีแหกฝ่าวงล้อมลุยพม่าข้าศึก นึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นทาส สองมือถือดาบอย่างมั่นใจนักรบไทยของพระเจ้าตาก ฝากฝังกรุงอยุธยา วันข้างหน้าข้าจะมาทวงคืน แผ่นดินไทยดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้อม มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก นักรบคือนักรบนักสู้แห่งกรุงศรีฯตีฝ่าทัพตองอูตายหรืออยู่ไม่สำคัญ คืนนี้จันทร์หลับใหลแหกวงในแหกวงล้อมอ้อมออกจากกรุงศรีฯไปเข้าตีเมืองจันท์ ยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตาก ตีชุมนุมต่างๆ ตีเจ้าฝางให้แตก ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้อยุทธวิธี รวมกำลังที่มี ตากสินมหาราช”


ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 10 / 3 / 2544
วันที่ 17 ตุลาคม 2544 เวลา 11.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้ “ สามัคคีคือพลัง ”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 10/3
วันที่ 24 ตุลาคม 2544 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้ “ ถ้าชีวิตเปรียบเหมือนภาพวาด ความทุกข์ยากคงเป็นดั่งเช่นแสงและเงา เป็นความคม ชัด ลึก ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความสวยงาม แต่ถ้าไร้แสงเงา ไร้ความทุกข์ยาก ชีวิตจะงดงามได้อย่างไร ”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 11/1/2544
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงผกา
คำคมประจำการประชุมครั้งนี้ โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ”คิดกว้าง มองไกล ไปให้ถึง”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 12/1/2544
วันที่ 6 ธันวาคม 2544 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
คำคมประจำการประชุมครั้งนี้ ” ถ้าร่วมแรงแบ่งเบาภาระกิจ แสนยากก็พิชิตลงได้ ถ้าจับมือกุมมั่นเดินกันไป แสนไกลก็จะใกล้เหมือนก้าวเดียว ”


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก
ครั้งที่ 1/1/2544
วันที่ 7 มกราคม 2545 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง
คำคมประจำการประชุมครั้งนี้จาก Rudyard Kipling” หากเธอยังรักษาสิ่งสำคัญของชีวิตเอาไว้ได้ ยามที่ใครใครสูญมันไปแล้วหมดสิ้น แม้คนก่นประนามหยามหมิ่น ขอให้เธอยังคือเธอ ยืนหยัดอยู่เสมอเช่นนั้นได้ หากเธอยังสัตย์ซื่อมั่นในใจตน แม้ยามที่ผู้คนต่างแหนงแคลงใจ สยบยอมพร้อมให้คนแหนงแคลงใจ ขอเธอหยัดยืนอยู่เสมอเช่นนั้นได้ ขอให้เธอยังคือเธอ : If you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you ; If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance for their doubting

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

ต่าย
IP: xxx.147.44.215
เขียนเมื่อ 

ข้อคิด คำคม ดีจัง

ขอยืมไปใช้หน่อยนะคะ